Teilnahmebedingungen für
Berformance Gewinnspiele

1 Oblast použití
Tyto podmínky účasti se vztahují na všechny soutěže pořádané společností Berformance Deutschland GmbH, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlín (dále jen "pořadatel"). Účastí v soutěži každý účastník uznává tyto podmínky účasti.
Tato soutěž není nijak spojena se společností Instagram. Není nijak sponzorována, podporována ani organizována společností Instagram a nezakládá žádné právní nároky vůči společnosti Instagram. Veškeré informace týkající se této soutěže poskytuje výhradně organizátor.

2 Účast
2.1 Účastnit se může každá fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, a to vlastním jménem. Účastníci, kteří již dosáhli věku šestnácti let, ale ještě nejsou plnoletí, se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
2.2 Z účasti jsou vyloučeny nezletilé osoby mladší 16 let a osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům.
2.3 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z účasti osoby, které porušují tyto podmínky účasti nebo které se snaží získat nebo získají výhodu oproti ostatním účastníkům tím, že soutěž neoprávněně ovlivňují nebo manipulují. V takových případech může pořadatel účastníky ze soutěže také následně vyloučit, ceny znemožnit a vymáhat je zpět.
2.4 Účast v soutěži je možná pouze v období uvedeném v popisu soutěže. Každý účastník se může stejné soutěže zúčastnit pouze jednou.
2.5 Zaměstnanci organizátora soutěže, jakož i zaměstnanci společností zapojených do této soutěže a jejich přímí příbuzní jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

3 Realizace výběrového řízení
3.1 Podmínkou účasti v soutěži je sledování kanálu organizátora na Instagramu. Pokud je pro účast v soutěži nutná další podmínka, bude sdělena přímo při příležitosti účasti v soutěži. Soutěž bude probíhat ve stanoveném období. Do soutěže budou zařazeni všichni účastníci, kteří splní požadavky uvedené v bodech 2 a 3 do příslušného termínu losování. Bezprostředně po skončení období pro účast v soutěži bude z účastníků náhodně vylosován výherce.
3.2 Výměna nebo výplata výhry v hotovosti je vyloučena. Výhra je nepřenosná.

4. zpracování cen
4.1 Výherce bude organizátorem vyrozuměn e-mailem nebo elektronicky. S ohledem na výhru je každý takto oznámený účastník povinen do jednoho měsíce od zaslání oznámení informovat organizátora, zda výhru přijímá. Pokud pořadatel v této lhůtě neobdrží odpovídající zprávu, možnost převzetí výhry zaniká a pořadatel si vyhrazuje právo určit jiného účastníka a vyrozumět jej o tom.
4.2 Pokud jsou kontaktní údaje poskytnuté účastníkem nesprávné (např. e-mailová adresa), není organizátor povinen zjistit správné údaje. Veškeré nevýhody vyplývající z uvedení nesprávných kontaktních údajů (např. nesprávné e-mailové adresy) nese účastník.

5 Odpovědnost za vady
Pořadatel odpovídá za škody vzniklé výherci v důsledku věcných vad a/nebo právních vad pouze v případě zlého úmyslu, úmyslu nebo hrubé nedbalosti. V ostatních případech je odpovědnost za věcné a/nebo právní vady vyloučena.

6 Předčasné ukončení, úprava nebo změna výběrového řízení
Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoli předčasně ukončit, upravit nebo změnit bez předchozího oznámení a bez udání důvodů, pokud z technických nebo právních důvodů nelze zaručit řádný průběh soutěže bez příslušných opatření.
 
7 Rozhodné právo Na všechny právní vztahy mezi stranami se vztahuje právo Spolkové republiky Německo. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze v případě, že není odňata ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva země, v níž má spotřebitel obvyklé bydliště.
 
8. ochrana údajů
Za zpracování údajů v souvislosti s výběrovým řízením odpovídá: Berformance Deutschland GmbH Kurfürstendamm 194 10707 Berlin
Jmenovaný správce je společně s Instagramem (provozovatelem platformy je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) odpovědný za zpracování údajů na fanouškovské stránce Instagramu, na které je soutěž organizována, ve smyslu čl. 26 GDPR.
8.1 Zpracování vašich osobních údajů v souvislosti se soutěží Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem řádného provedení a vyřízení soutěže, zejména za účelem zaslání výhry.
Za účelem organizace soutěže se shromažďuje a ukládá jméno profilu a jméno a příjmení příslušného účastníka, pokud jsou k dispozici. Za účelem zaslání výhry shromažďujeme také příjmení, jméno a adresu výherce (výherců) a tyto údaje předáváme námi pověřené přepravní společnosti. Nad rámec těchto údajů nebudou vaše údaje předávány třetím stranám.
Právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (provedení předsmluvních opatření a plnění smlouvy).
Pokud jméno a příjmení výherce(ů) zveřejníme samostatně na našem profilu nebo na naší fanouškovské stránce nebo je oznámíme externě, například v našem internetovém obchodě, bude to provedeno pouze s předchozím výslovným souhlasem výherce(ů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
8.2 Doba uložení Po skončení soutěže budou vaše osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže vymazány nejpozději tři měsíce po skončení soutěže, pokud jste neudělili účinný souhlas s dalším zpracováním (např. v souvislosti se zasíláním newsletteru) a/nebo pokud nemáme na dalším uložení oprávněný zájem.
8.3 Vaše práva subjektu údajů Platný zákon o ochraně osobních údajů vám přiznává níže uvedená práva subjektu údajů:
- Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte právo zejména na informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, o plánované době uchovávání nebo o tom, jak dlouho budou uchovávány. kritériích pro určení doby uložení, na existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování, stížnost u dozorového úřadu, na původ vašich údajů, pokud nebyly získány od vás, na existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně na smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na vás, jakož i na právo být informován o zárukách podle čl. 46 GDPR, pokud jsou vaše údaje předávány do třetích zemí;
- Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění vašich neúplných údajů, které uchováváme;
- Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR: Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo však neplatí zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- Právo na omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, dokud je ověřována přesnost vašich údajů, kterou zpochybňujete, pokud odmítáte vymazat vaše údaje z důvodu neoprávněného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů, pokud potřebujete vaše údaje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků poté, co tyto údaje po dosažení účelu již nepotřebujeme, nebo pokud jste vznesli námitku z důvodů vaší konkrétní situace, dokud ještě není jasné, zda převažují naše oprávněné důvody;
- Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování u správce, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.
- Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné;
- Právo na odvolání souhlasu uděleného v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání souhlasu dotčené údaje okamžitě vymažeme, pokud se další zpracování nemůže opírat o právní základ pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním;
- Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.