Ochrana údajů

Stav únor 2023

Obsah

 1. Jméno a adresa odpovědné osoby
 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 3. Obecné informace o zpracování údajů
 4. Práva subjektu údajů
 5. Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu
 6. Používání souborů cookie
 7. Zpravodaj
 8. E-mailový kontakt
 9. Kontaktní formulář
 10. Žádost e-mailem a formulář žádosti
 11. Přítomnost společnosti
 12. Využití firemních prezentací v profesních sítích
 13. Hostování
 14. Geotargeting
 15. Registrace
 16. Použité zásuvné moduly
 17. Integrace zásuvných modulů prostřednictvím externích poskytovatelů služeb

1. jméno a adresa odpovědné osoby

Správcem ve smyslu švýcarských právních předpisů o ochraně osobních údajů, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je

Berformance Group AG
Thurgauerstrasse 80
8050 Zurich
Švýcarsko

00800 440 40 400
info@berformance.com
www.berformance.com

2. kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 Mnichov
Německo

+49 89 7400 45840
www.dataguard.de

3. obecné informace o zpracování údajů

1. rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje našich uživatelů zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti webových stránek a našeho obsahu a služeb. Zpracování osobních údajů našich uživatelů probíhá pravidelně pouze se souhlasem uživatele. Výjimka platí v případech, kdy předchozí souhlas nelze získat z věcných důvodů a zpracování údajů je vyžadováno zákonem.

2. právní základ pro zpracování osobních údajů

Základem pro zpracování osobních údajů ve Švýcarsku je čl. 4 a následující FADP. Pokud zpracování spadá do působnosti GDPR, slouží jako právní základ čl. 6 GDPR.

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží jako právní základ čl. 4 odst. 5 a čl. 6 odst. 2 písm. b FADP a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

Při zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 2 písm. a FADP a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro plnění opatření před uzavřením smlouvy.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje, slouží jako právní základ čl. 4 FADP a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR.

Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad tímto zájmem, slouží jako právní základ pro zpracování čl. 13 FADP a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

3. vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje subjektu údajů budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Údaje mohou být uloženy také v případě, že tak stanovil evropský nebo národní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, které se na správce vztahují. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, pokud není nutné další uchovávání údajů pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Na tomto základě zpracováváme osobní údaje obecně v souladu s následujícími pravidly a povinnostmi:

 • Osobní údaje, které automaticky předáte při používání našich webových stránek za účelem jejich zobrazení, provozu a zajištění funkčnosti, budou vymazány do tří až šesti měsíců.
 • Osobní údaje, které nám předáte v souvislosti s využíváním našich služeb a produktů, budeme obecně uchovávat, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uchováváním nebo dokud nezmizí účel jejich uchovávání (např. po vyřízení vašeho dotazu).
 • V případě osobních údajů souvisejících se smlouvou (včetně obchodních dokumentů a sdělení) uchováváme osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu dalších deseti let po ukončení smluvního vztahu, pokud (i) v jednotlivých případech neplatí kratší nebo delší zákonná povinnost uchovávání, (ii) uchovávání není nutné z důvodu dokazování nebo z jiného platného důvodu podle platných právních předpisů nebo (iii) není nutné údaje vymazat dříve (např. proto, že údaje již nejsou potřebné nebo musíme příslušné údaje vymazat).

4. předávání osobních údajů mimo EU/EHP (čl. 6 FADP).

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek jsou uloženy ve Švýcarsku a Německu. Kromě toho můžeme vaše osobní údaje přenášet, ukládat a zpracovávat na místech s údaji po celém světě, např. tam, kde sídlí naši poskytovatelé nebo partneři třetích stran. Proto můžeme vaše osobní údaje předávat mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), pokud je to nezbytné pro zpracování údajů popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud jsou údaje předávány do zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany, zajišťujeme odpovídající úroveň ochrany údajů přijetím vhodných opatření, jako jsou smluvní záruky (např. na základě standardních doložek EU), na základě závazných podnikových pravidel, předávání údajů v souladu s vaším výslovným souhlasem, za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s vámi nebo v souvislosti s určením, výkonem nebo vymáháním právních nároků. Pro více informací o našich vhodných ochranných opatřeních nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@berformance.com.

Pokud jsou osobní údaje předávány do třetích zemí, pro které neexistuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, děje se tak pouze v případě, že existují vhodné záruky ve smyslu čl. 46 GDPR. Společnost Facebook je certifikována v rámci dohody Privacy Shield a nabízí tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů.

 

4. práva subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, máte vůči správci následující práva:

1. právo na informace (čl. 8 FADP; čl. 15 GDPR)

Máte právo si od nás vyžádat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.
Pokud tomu tak je, máte právo na informace o těchto údajích a na následující informace:

  • Účely zpracování
  • Kategorie osobních údajů
  • Příjemci nebo kategorie příjemců
  • Plánovaná doba skladování nebo kritéria pro její určení
  • existenci práva na opravu, výmaz, omezení nebo námitku.
  • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
  • Případně původ údajů (pokud byly shromážděny od třetí strany).
  • Případně existence automatizovaného rozhodování včetně profilování se smysluplnými informacemi o použité logice, rozsahu a očekávaných účincích.
  • Možné předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Máte právo požádat o informaci, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V této souvislosti můžete požádat o informace o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR v souvislosti s předáním.

2. právo na opravu (čl. 5 odst. 2 FADP; čl. 16 GDPR)

Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neúplné, máte právo požádat o okamžitou opravu nebo doplnění osobních údajů.

3. právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Pokud je splněna jedna z následujících podmínek, máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů:

  • Zpochybňujete správnost svých osobních údajů po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost osobních údajů.
  • V případě nezákonného zpracování vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádáte o omezení používání osobních údajů.
  • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
  •  poté, co jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, a to po dobu zkoumání, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

4. právo na výmaz ("právo být zapomenut") (čl. 12 a 15 FADP; čl. 17 GDPR).

Pokud nastane některý z následujících důvodů, máte právo požadovat okamžité vymazání svých osobních údajů:

  • Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, pro které byly původně shromážděny.
  • odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování.
  • vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně.
  • Vymazání je nezbytné ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému podléháme.
  • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl.8 odst.1 GDPR.

Upozorňujeme, že výše uvedené důvody neplatí, pokud je zpracování nezbytné:

  • Uplatňovat právo na svobodu projevu a informací;
  • Splnění zákonné povinnosti nebo splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu a který se na nás vztahuje.
  • Z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 GDPR.
  • Pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.
 • o pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • o existuje odůvodnění podle článku 13 FADP.

5. právo na informace

Pokud jste u správce uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen oznámit všem příjemcům, kterým byly osobní údaje, které se vás týkají, zpřístupněny, tuto opravu nebo výmaz údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Vůči správci máte právo být o těchto příjemcích informováni.

6. právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci. Máte rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a
 • zpracování se provádí automatizovanými postupy.

Při uplatňování tohoto práva máte rovněž právo na to, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly předány přímo od jednoho správce druhému, je-li to technicky proveditelné. Nesmí tím být dotčeny svobody a práva jiných osob. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

7. právo vznést námitku proti zpracování některých údajů (čl. 12 a 15 FADP; čl. 21 GDPR).

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno na čl.6 odst.1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud s tímto přímým marketingem souvisí.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou pro tyto účely zpracovávány. Máte možnost uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti - bez ohledu na směrnici 2002/58/ES - prostřednictvím automatizovaných postupů, které využívají technické specifikace.

8. právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

9. právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje předpisy o ochraně údajů. Dozorový úřad, u kterého byla stížnost podána, bude stěžovatele informovat o stavu a výsledku stížnosti, včetně možnosti soudní nápravy. Dozorové orgány, které jsou za nás odpovědné, jsou

Pro Švýcarsko:
Název: Federální komisař pro ochranu údajů a informací
Adresa: Švýcarsko: Feldeggweg 1, 3003 Bern
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 (od pondělí do pátku od 10.00 do 12.00)
Fax: +41 (0)58 465 99 96

https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home.html

Pro Německo:

Seznam příslušných dozorových úřadů v Německu naleznete na internetových stránkách Spolkového zmocněnce pro ochranu údajů na tomto odkazu: https: //www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

10. bezpečnost (čl. 7 FADP)

Společnost Berformance zavedla organizační a technická opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů a k jejich ochraně před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, změnou, zveřejněním nebo přístupem.

Na webových stránkách se standardně používá šifrování SSL, které chrání přenos vašich osobních údajů. Toto šifrování chrání data přenášená mezi vaším prohlížečem a webovou stránkou.

Společnost Berformance může ke shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souladu s článkem 10a FADP využívat třetí strany jako zpracovatele údajů. Námi pověření zpracovatelé údajů zpracovávají vaše osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a jsou ze zákona povinni přijmout přísná bezpečnostní opatření při nakládání s osobními údaji.

Společnost Berformance přijímá nezbytná opatření, aby zajistila, že k vašim osobním údajům budou mít přístup pouze oprávnění pracovníci a pomocné osoby, které mají potřebné znalosti, aby mohly plnit účely, pro které byly vaše osobní údaje shromážděny.

Vaše osobní údaje můžeme v souladu s výše popsanými účely a právními základy zpracování zpřístupnit následujícím možným kategoriím příjemců, pokud je to nezbytné pro zamýšlené zpracování údajů:

 • Odborníci a další poskytovatelé služeb Berformance v rámci šetření,
 • poskytovatelé služeb, kteří zpracovávají osobní údaje jménem a na základě pokynů společnosti Berformance (tzv. smluvní zpracovatelé, např. v oblasti IT, hostingu a podpory),
 • Poskytovatelé služeb, další obchodní partneři a pomocné osoby (např. právníci),
 • úřady, úřední orgány, soudy nebo jiné státní instituce,
 • sociální média,
 • jiné strany v potenciálních nebo skutečných soudních řízeních.

Naše partnery a zpracovatele vybíráme pečlivě a pouze tehdy, pokud máme dostatečné záruky, že mají zavedena vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními požadavky. Naši zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich doložených pokynů. Všichni podléhají požadavkům na důvěrnost a mohou vaše osobní údaje používat pouze v rozsahu nezbytném pro splnění účelu, pro který byly vaše osobní údaje shromážděny, pokud zákon nevyžaduje jinak.

11. prohlášení třetích stran o ochraně údajů

Upozorňujeme, že pokud kliknete na odkaz na webovou stránku třetí strany (např. Google nebo sociální média či jiné webové stránky), budete přesměrováni na webovou stránku, kterou nekontrolujeme, a naše Zásady ochrany osobních údajů již nebudou platit. Vaše prohlížení a interakce na jiných webových stránkách podléhá podmínkám používání a zásadám ochrany osobních údajů a upozorněním těchto webových stránek třetích stran. Za obsah informací a zpracování dat na těchto webových stránkách třetích stran neneseme žádnou odpovědnost. Navíc nemůžeme zaručit přesnost a aktuálnost těchto odkazů.

12. děti

Naše webové stránky nejsou určeny dětem a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 16 let, pokud nemáme výslovný souhlas jejich rodičů. Pokud nám bude oznámeno nebo se jinak dozvíme, že osobní údaje dítěte mladšího 16 let byly shromážděny neoprávněně, podnikneme veškeré přiměřené kroky k jejich odstranění.

 

5. poskytování webových stránek a vytváření protokolových souborů.

1. popis a rozsah zpracování údajů

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje data a informace z počítačového systému počítače, který k nim přistupuje.

Shromažďují se následující údaje:

  • Informace o typu a verzi použitého prohlížeče
  • Operační systém uživatele
  • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
  • Poskytovatel internetových služeb uživatele
  • IP adresa uživatele
  • Datum a čas přístupu
  • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
  • Webové stránky, ze kterých systém uživatele přistupuje na naše webové stránky.
  • Webové stránky, které jsou přístupné ze systému uživatele prostřednictvím našich webových stránek.

Tyto osobní údaje nejsou spojovány s jinými osobními údaji a jsou uchovávány odděleně od ostatních osobních údajů předaných uživatelem. Tyto údaje jsou uloženy v logovacích souborech našeho systému. Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji uživatele. IP adresa uživatele je uložena v anonymizované podobě, takže již není možné identifikovat volajícího klienta.

2. účel zpracování údajů

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné pro doručení webové stránky do počítače uživatele. Za tímto účelem musí IP adresa uživatele zůstat uložena po dobu trvání relace.

Údaje jsou ukládány do souborů protokolu, aby byla zajištěna funkčnost webových stránek. Údaje používáme také k optimalizaci webových stránek a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. Údaje nejsou v této souvislosti analyzovány pro marketingové účely.

Tyto účely představují také náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR.

Společnost Berformance používá automaticky shromážděné osobní údaje k následujícím účelům:

  • umožňují zobrazení, provoz a funkčnost webových stránek,
  • zajistit stabilitu a bezpečnost systému,
  • zlepšovat a chránit naše služby,
  • pro statistické účely v případě útoků na síťovou infrastrukturu, na které jsou webové stránky dostupné.

3. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a souborů protokolů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

4. doba skladování

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.

Pokud jsou údaje uloženy v souborech protokolu, je to nejpozději po sedmi dnech. Uložení po uplynutí této doby je možné. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů vymazány nebo anonymizovány, takže již není možné identifikovat přistupujícího klienta.

5. možnost námitky

Shromažďování údajů pro poskytování webových stránek a ukládání údajů do protokolových souborů je naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Uživatel proti tomu může vznést námitku. O tom, zda je námitka úspěšná, je třeba rozhodnout v rámci vyvažování zájmů.

 

6. používání souborů cookie

1. popis a rozsah zpracování údajů

Při návštěvě našich webových stránek používáme technické pomůcky pro různé funkce, zejména soubory cookie, které mohou být uloženy ve vašem koncovém zařízení. Při vstupu na naše webové stránky a kdykoli poté máte možnost zvolit, zda obecně povolíte ukládání souborů cookie nebo které jednotlivé doplňkové funkce chcete zvolit. Změny můžete provést v nastavení prohlížeče nebo prostřednictvím našeho Správce souhlasů. Soubory cookie jsou textové soubory nebo informace v databázi, které jsou uloženy na vašem pevném disku a přiřazeny k prohlížeči, který používáte, aby určité informace mohly proudit k organizaci, která soubor cookie nastavuje. Níže popisujeme typy souborů cookie, které používáme:

Používáme technicky nezbytné soubory cookie, které jsou nezbytné pro technickou strukturu webových stránek. Bez těchto souborů cookie se naše webové stránky nemohou zobrazovat (zcela správně) nebo není možné využívat podpůrné funkce.

Technicky nezbytné soubory cookie ukládají a přenášejí následující údaje:

  • Nastavení jazyka
  • Přihlašovací informace
  • Zadané vyhledávací termíny
  • Frekvence zobrazení stránek
  • Využití funkcí webových stránek

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné. Soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné, jsou textové soubory, které slouží nejen k funkčnosti webových stránek, ale shromažďují i další údaje.

Nastavením technicky nepotřebných souborů cookie jsou zpracovávány následující údaje:

  • IP adresa
  • Umístění uživatelů internetu
  • Datum a čas přístupu na webovou stránku
  • Přizpůsobení reklamy uživateli
  • Sledování chování při surfování
  • Propojení návštěvy webových stránek s dalšími platformami sociálních médií

Shromážděné údaje o uživatelích jsou pomocí technických opatření anonymizovány, a proto již není možné přiřadit údaje k volajícímu uživateli.

Při vstupu na naše webové stránky je uživatel informován o používání souborů cookie pro účely analýzy a je získán jeho souhlas se zpracováním osobních údajů používaných v této souvislosti.

2. kategorie souborů cookie, které používáme

Soubory cookie, které používáme, lze podle jejich funkce a účelu rozdělit do následujících kategorií: funkční soubory cookie, výkonnostní soubory cookie a reklamní soubory cookie.

  • Funkční soubory cookie slouží k různým účelům prezentace, funkčnosti a výkonu webových stránek, a zejména ke zlepšení zkušeností návštěvníků s webovými stránkami a jejich využívání. Umožňují webové stránce zapamatovat si již zadané informace (např. uživatelské jméno, polohu nebo výběr jazyka) a nabídnout návštěvníkům vylepšené, více personalizované funkce. Funkční soubory cookie se používají například k zapamatování si např. přihlašovacích údajů. Tyto soubory cookie nemohou sledovat váš pohyb na jiných webových stránkách.
  • Výkonnostní soubory cookie se používají ke shromažďování informací o tom, jak jsou webové stránky používány - například jak návštěvníci přišli na naše webové stránky, které stránky návštěvníci otevírají nejčastěji, jak jste se na našich webových stránkách během návštěvy pohybovali a zda se vám na stránce zobrazují chybová hlášení. Tyto soubory cookie můžeme také používat k tomu, abychom získali určité statistické a analytické informace, například kolik návštěvníků přišlo na naše webové stránky. Tyto soubory cookie slouží ke sledování úrovně aktivity na webových stránkách a ke zlepšení jejich výkonu.
  • Reklamní soubory cookie umožňují nám nebo poskytovateli třetích stran zobrazovat na našich webových stránkách nebo na webových stránkách třetích stran reklamy s produkty, které se uživateli líbí, takže reklamy, které uživatel vidí, mohou být relevantnější pro jeho preference nebo zájmy (někdy se označují jako "cílené soubory cookie"). Mohou být také použity k vyhodnocení účinnosti reklamy a propagačních akcí.

Tyto soubory cookie můžeme umístit my nebo třetí strana naším jménem. Více informací o souborech cookie a jejich používání najdete na adrese: http://www.allaboutcookies.org/. Nastavení svého prohlížeče můžete nakonfigurovat tak, aby se do vašeho počítače žádné soubory cookie neukládaly. Úplná deaktivace souborů cookie může znamenat, že nebudete moci používat všechny funkce našich webových stránek.

Pokračováním v používání našich webových stránek souhlasíte s nastavením souborů cookie, a tím i se shromažďováním, ukládáním a používáním osobních údajů o používání, a to i po ukončení relace prohlížeče. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat aktivací nastavení prohlížeče pro odmítnutí souborů cookie třetích stran.

3. účel zpracování údajů

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookie je zajištění funkčnosti našich webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. U nich je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.

Technicky nezbytné soubory cookie potřebujeme pro následující aplikace:

  • Přenos jazykových nastavení
  • Funkčnost webových stránek

Uživatelské údaje shromážděné pomocí souborů cookie se nepoužívají k vytváření uživatelských profilů. Soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné, se používají za účelem zlepšení kvality našich webových stránek, jejich obsahu, a tím i našeho dosahu a efektivity. Nastavením těchto souborů cookie se dozvídáme, jak jsou webové stránky používány, a můžeme tak neustále optimalizovat naši nabídku. Tyto soubory cookie slouží zejména k následujícím účelům:

Přizpůsobení reklamy příslušnému uživateli. Sledovat chování uživatelů na našich webových stránkách. Propojení návštěvy webových stránek s dalšími platformami sociálních médií.

4. právní základ pro zpracování údajů

Na ukládání informací v koncovém zařízení koncového uživatele a/nebo na přístup k informacím již uloženým v koncovém zařízení koncového uživatele se vztahují ustanovení zákona o ochraně údajů v telekomunikacích a telemédiích (TTDSG). Pokud je nastavení a čtení souborů cookie technicky nezbytné, děje se tak za účelem zajištění funkčnosti našich webových stránek. V takovém případě se soubory cookie ukládají a zpřístupňují v koncovém zařízení na základě § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG. Toto ukládání a přístup k informacím ve vašem koncovém zařízení slouží k tomu, abychom vám usnadnili používání našich webových stránek a mohli vám nabídnout naše služby podle vašeho požadavku. Některé funkce našich webových stránek bez použití těchto souborů cookie nefungují, a proto by nemohly být nabízeny. Soubory cookie se zpravidla vymažou po ukončení relace (např. odhlášení nebo zavření prohlížeče) nebo po uplynutí stanovené doby. Informace o různých dobách uložení souborů cookie naleznete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

5. možnost zrušení a odstranění

Pokud se používají soubory cookie, které nejsou technicky nezbytné, děje se tak na základě vašeho výslovného souhlasu, který můžete udělit prostřednictvím banneru se soubory cookie. V tomto případě je základem pro ukládání a zpřístupňování informací čl. 4 odst. 5 a čl. 6 odst. 2 písm. b GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR. Čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna nebo jej následně znovu udělit odpovídající konfigurací nastavení souborů cookie. Případně můžete ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením v softwaru prohlížeče. Upozorňujeme, že provedené nastavení prohlížeče se vztahuje pouze na prohlížeč, který používáte. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány po uložení a zpřístupnění informací ve vašem koncovém zařízení, platí ustanovení GDPR. Informace o tom najdete v následujících částech těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

7. zpravodaj

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách se můžete přihlásit k odběru bezplatného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru jsou nám předány údaje ze vstupní obrazovky.

  • E-mailová adresa
  • Název
  • Křestní jméno
  • IP adresa volajícího počítače

V souvislosti se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů nejsou žádné údaje předávány třetím stranám. Údaje se používají výhradně pro zasílání newsletteru.

2. účel zpracování údajů

Účelem shromažďování e-mailové adresy uživatele je doručování newsletteru.

Shromažďování dalších osobních údajů v rámci procesu registrace slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.

3. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů po registraci uživatele k odběru newsletteru je souhlas uživatele v souladu s čl. 4 odst. 5 a čl. 6 odst. 2 písm. b GDPR a čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa uživatele je tedy uchovávána po dobu, kdy je aktivní odběr newsletteru.

Ostatní osobní údaje shromážděné během procesu registrace se zpravidla vymažou po uplynutí sedmi dnů.

5. možnost zrušení

Odběr newsletteru může dotyčný uživatel kdykoli zrušit. Za tímto účelem je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz.

To také umožňuje odvolat souhlas s uchováváním osobních údajů shromážděných během procesu registrace.

 

8. e-mailový kontakt

Popis a rozsah zpracování údajů. Je možné nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách. V takovém případě budou uloženy osobní údaje uživatele předané spolu s e-mailem.

Údaje se používají výhradně ke zpracování konverzace.

1. účel zpracování údajů

V případě kontaktu prostřednictvím e-mailu se jedná rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

2. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů předaných v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je co nejlépe odpovědět na váš dotaz zaslaný e-mailem.

Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

3. doba skladování

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů zaslaných e-mailem je to v okamžiku, kdy příslušná konverzace s uživatelem skončí. Konverzace je ukončena, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

4. možnost námitky

Pokud nás uživatel kontaktuje e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v konverzaci pokračovat.

Našim uživatelům umožňujeme odvolat souhlas a vznést námitku proti ukládání následujícími způsoby: Odvolání souhlasu: Naši uživatelé mají možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů. Mohou tak učinit zasláním e-mailu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [admin@berformance.com] nebo změnou nastavení v back office na našich webových stránkách. Námitka proti uložení: Naši uživatelé mají také právo kdykoli vznést námitku proti uložení svých údajů. Za tímto účelem musí zaslat e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [admin@berformance.com] nebo odpovídajícím způsobem změnit své nastavení v back office na našich webových stránkách. Žádáme naše uživatele, aby při odvolávání souhlasu nebo vznesení námitky proti uložení byli co nejkonkrétnější a popsali, kterých údajů se to týká a jak máme postupovat. To nám pomůže odvolání nebo námitku rychle a efektivně realizovat. Ujišťujeme naše uživatele, že jejich dotazy týkající se odvolání souhlasu nebo námitky proti uložení zpracujeme rychle a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů je vám kdykoli k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktování nás budou v tomto případě vymazány.

9. kontaktní formulář

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel tuto možnost využije, údaje zadané do vstupní masky nám budou předány a uloženy.

V okamžiku odeslání zprávy jsou uloženy následující údaje:

  • E-mailová adresa
  • Název
  • Křestní jméno
  • Adresa
  • Předmět
  • Telefonní číslo / číslo mobilního telefonu
  • IP adresa volajícího počítače
  • Datum a čas kontaktu
  • všechny uložené osobní údaje

Poskytnutí těchto osobních údajů je výslovně dobrovolné. Bez těchto osobních údajů však nebudeme moci poskytnout služby, které uživatel požaduje.

2. účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů ze vstupní masky kontaktního formuláře nebo prostřednictvím zadané e-mailové adresy nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu.

Společnost Berformance používá osobní údaje, které nám uživatel předává, k následujícím účelům:

 • poskytovat, udržovat, chránit a optimalizovat nabízené služby a informace,
 • komunikovat s vámi a poskytovat vám co nejlépe přizpůsobené informace, které od nás potřebujete (např. o našich produktech a službách),
 • nabízet vám nové služby a informace a na základě vašeho profilu vám navrhovat služby a informace na míru, které by vás mohly zajímat,
 • splnění zákonných nebo jiných regulačních požadavků a interních předpisů,
 • pro stanovení, výkon a/nebo obhajobu skutečných nebo potenciálních právních nároků, vyšetřování nebo podobných řízení,
 • pro jiné oprávněné účely, pokud je toto zpracování zřejmé z okolností nebo bylo uvedeno při shromažďování.

Další osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání jsou používány k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

3. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů předaných v rámci zasílání e-mailu je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je co nejlépe odpovědět na váš dotaz, který nám zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

4. doba skladování

Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů ze vstupní obrazovky kontaktního formuláře a údajů zaslaných e-mailem se tak stane po ukončení příslušné konverzace s uživatelem. Konverzace je ukončena, když lze z okolností vyvodit, že daná záležitost byla definitivně vyjasněna.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

5. možnost námitky

Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím vstupní masky v kontaktním formuláři, může kdykoli vznést námitku proti ukládání svých osobních údajů.

Našim uživatelům umožňujeme odvolat souhlas a vznést námitku proti ukládání následujícími způsoby: Odvolání souhlasu: Naši uživatelé mají možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých údajů. Mohou tak učinit zasláním e-mailu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [admin@berformance.com] nebo změnou nastavení v back office na našich webových stránkách. Námitka proti uložení: Naši uživatelé mají také právo kdykoli vznést námitku proti uložení svých údajů. Za tímto účelem musí zaslat e-mail našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [admin@berformance.com] nebo odpovídajícím způsobem změnit své nastavení v back office na našich webových stránkách. Žádáme naše uživatele, aby při odvolávání souhlasu nebo vznesení námitky proti uložení byli co nejkonkrétnější a popsali, kterých údajů se to týká a jak máme postupovat. To nám pomůže odvolání nebo námitku rychle a efektivně realizovat. Ujišťujeme naše uživatele, že jejich dotazy týkající se odvolání souhlasu nebo námitky proti uložení zpracujeme rychle a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů je vám kdykoli k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktování nás budou v tomto případě vymazány.

 

10. žádost e-mailem a formulář žádosti

1. rozsah zpracování osobních údajů

Na našich webových stránkách je k dispozici formulář žádosti, který lze použít pro elektronické žádosti. Pokud žadatel tuto možnost využije, budou nám údaje zadané do vstupní masky předány a uloženy. Tyto údaje jsou

  • Pozdrav
  • Křestní jméno
  • Název
  • Adresa
  • Telefonní číslo / číslo mobilního telefonu
  • E-mailová adresa
  • Platová očekávání
  • Informace o vzdělávání a školství
  • Jazykové dovednosti
  • Životopis
  • Certifikáty
  • Foto

Svou žádost nám můžete zaslat také e-mailem. V tomto případě zaznamenáme vaši e-mailovou adresu a údaje, které v e-mailu uvedete.

Po odeslání žádosti od nás obdržíte e-mailem potvrzení o přijetí dokumentů žádosti.

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám. Údaje budou použity výhradně pro zpracování vaší žádosti.

2. účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů z přihlášky slouží výhradně pro účely zpracování vaší přihlášky. Pokud nás kontaktujete e-mailem, jedná se rovněž o nezbytný oprávněný zájem na zpracování údajů.

Ostatní osobní údaje zpracovávané během procesu odesílání jsou používány k zabránění zneužití formuláře žádosti a k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií.

3. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování vašich údajů je uzavření smlouvy na žádost subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b Alt. 1 GDPR a § 26 odst. 1 věta 1 BDSG.

Právním základem pro zpracování údajů v rámci skupiny žadatelů je výslovné prohlášení žadatele o souhlasu, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

4. doba skladování

Po ukončení procesu podávání žádostí budou údaje uloženy po dobu až šesti měsíců. Nejpozději po šesti měsících budou vaše údaje vymazány. V případě zákonné povinnosti budou údaje uloženy v souladu s platnými předpisy.

Další osobní údaje shromážděné během procesu odesílání budou vymazány nejpozději po sedmi dnech.

 

11. vystoupení společnosti

Využití firemních prezentací na sociálních sítích

Instagram:

Instagram, součást společnosti Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko

Na naší firemní stránce poskytujeme informace a nabízíme uživatelům Instagramu možnost komunikace. Pokud na naší firemní stránce na Instagramu provedete nějakou akci (např. komentáře, příspěvky, lajky atd.), můžete zveřejnit osobní údaje (např. skutečné jméno nebo fotografii svého uživatelského profilu). Protože však obecně nebo do značné míry nemáme žádný vliv na zpracování vašich osobních údajů společností Instagram, která je společně odpovědná za firemní prezentaci Berformance Group AG, nemůžeme poskytnout žádné závazné informace o účelu a rozsahu zpracování vašich údajů.

Ke komunikaci a výměně informací s (potenciálními) zákazníky využíváme firemní přítomnost na sociálních sítích. Firemní přítomnost využíváme zejména k:

Účelem našich webových stránek je prezentovat naše produkty a služby a informovat naši komunitu. Budeme také pořádat soutěže a akce a poskytovat o nich informace. Abychom přilákali nové zákazníky, využijeme možnosti prezentovat naše výrobky a služby a dáme zájemcům možnost zapojit se do naší komunity. Poskytujeme informace o nových produktech a službách a nabízíme návštěvníkům možnost zúčastnit se soutěží a akcí. Reprezentace naší skupiny společností je důležitou součástí naší online prezentace. Budeme informovat o naší firemní kultuře a vizi a dávat zájemcům možnost dozvědět se o nás a naší práci více. Vezměte prosím na vědomí, že pro všechny popsané účely budeme shromažďovat nezbytné informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. Tyto informace budou použity pouze pro popsané účely a budou bezpečně uloženy v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Naše firemní prezentace slouží také k prezentaci a informování o sponzorských a charitativních kampaních. Jsme hrdí na to, že se aktivně podílíme na podpoře charitativních organizací a sociálních projektů. Za tímto účelem budeme poskytovat informace o aktuálních a nadcházejících sponzorských a charitativních kampaních, včetně podrobností o podporovaných organizacích a projektech a o poskytnutých darech. Upozorňujeme, že za tímto účelem můžeme shromažďovat také informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které budou použity výhradně k popsaným účelům a budou uchovávány v bezpečí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Publikace na webových stránkách společnosti mohou obsahovat následující obsah:

  • Informace o produktech
  • Informace o službách
  • Soutěže
  • Reklama
  • Události, Sponzoring, Charita

Každý uživatel může svobodně zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyhodnocování vašeho chování na internetu, nabízení soutěží nebo provádění kampaní na podporu zákazníků, děje se tak na základě vašeho výslovného prohlášení o souhlasu, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem komunikace se zákazníky a zájemci je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zde co nejlépe odpovědět na váš dotaz nebo být schopni poskytnout požadované informace. Pokud je cílem kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejněné prostřednictvím naší firemní prezentace na Instagramu uchováváme, dokud svůj souhlas neodvoláte. Kromě toho dodržujeme zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

Údaje z našich webových stránek zpracováváme v našich systémech. Tyto údaje jsou zde uloženy po následující dobu: Tyto osobní údaje jsou uloženy až do odvolání.

Pro zpracování vašich osobních údajů ve třetích zemích jsme poskytli vhodné záruky v podobě standardních doložek o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Kopii standardních doložek o ochraně osobních údajů si můžete vyžádat u nás.

Proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním naší firemní prezentace na Instagramu, můžete kdykoli vznést námitku a uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Za tímto účelem nám zašlete neformální e-mail na adresu admin@berformance.com. \n Více informací o zpracování vašich osobních údajů společností Instagram a příslušných možnostech vznesení námitky naleznete zde:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA

Na naší firemní stránce poskytujeme informace a nabízíme uživatelům YouTube možnost komunikace. Pokud na naší firemní stránce YouTube provedete nějakou akci (např. komentáře, příspěvky, lajky atd.), můžete zveřejnit své osobní údaje (např. své skutečné jméno nebo fotografii svého uživatelského profilu). Protože však obecně nebo do značné míry nemáme žádný vliv na zpracování vašich osobních údajů společností YouTube, která je společně odpovědná za firemní prezentaci Berformance Group AG, nemůžeme poskytnout žádné závazné informace o účelu a rozsahu zpracování vašich údajů.

Ke komunikaci a výměně informací s (potenciálními) zákazníky využíváme firemní přítomnost na sociálních sítích. Firemní přítomnost využíváme zejména k:

Účelem našich webových stránek je prezentovat naše produkty a služby a informovat naši komunitu. Budeme také pořádat soutěže a akce a poskytovat o nich informace. Abychom přilákali nové zákazníky, využijeme možnosti prezentovat naše výrobky a služby a dáme zájemcům možnost zapojit se do naší komunity. Poskytujeme informace o nových produktech a službách a nabízíme návštěvníkům možnost zúčastnit se soutěží a akcí. Reprezentace naší skupiny společností je důležitou součástí naší online prezentace. Budeme informovat o naší firemní kultuře a vizi a dávat zájemcům možnost dozvědět se o nás a naší práci více. Vezměte prosím na vědomí, že pro všechny popsané účely budeme shromažďovat nezbytné informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa. Tyto informace budou použity pouze pro popsané účely a budou bezpečně uloženy v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Naše firemní prezentace slouží také k prezentaci a informování o sponzorských a charitativních kampaních. Jsme hrdí na to, že se aktivně podílíme na podpoře charitativních organizací a sociálních projektů. Za tímto účelem budeme poskytovat informace o aktuálních a nadcházejících sponzorských a charitativních kampaních, včetně podrobností o podporovaných organizacích a projektech a o poskytnutých darech. Upozorňujeme, že za tímto účelem můžeme shromažďovat také informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které budou použity výhradně k popsaným účelům a budou uchovávány v bezpečí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Publikace na webových stránkách společnosti mohou obsahovat následující obsah:

  • Informace o produktech
  • Informace o službách
  • Soutěže
  • Reklama
  • Události, Sponzoring, Charita

Každý uživatel může svobodně zveřejňovat osobní údaje prostřednictvím aktivit.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyhodnocování vašeho chování na internetu, nabízení soutěží nebo provádění kampaní na podporu zákazníků, děje se tak na základě vašeho výslovného prohlášení o souhlasu, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR. Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem komunikace se zákazníky a zájemci je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zde co nejlépe odpovědět na váš dotaz nebo být schopni poskytnout požadované informace. Pokud je cílem kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejněné prostřednictvím naší firemní prezentace na YouTube uchováváme, dokud svůj souhlas neodvoláte. Kromě toho dodržujeme zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

Údaje z našich webových stránek zpracováváme v našich systémech. Tyto údaje jsou zde uloženy po následující dobu: Tyto osobní údaje jsou uloženy až do odvolání.

Pro zpracování vašich osobních údajů ve třetích zemích jsme poskytli vhodné záruky v podobě standardních doložek o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Kopii standardních doložek o ochraně osobních údajů si můžete vyžádat u nás.

Proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním naší firemní prezentace na YouTube, můžete kdykoli vznést námitku a uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Za tímto účelem nám zašlete neformální e-mail na adresu admin@berformance.com. \n Více informací o zpracování vašich osobních údajů společností YouTube a příslušných možnostech vznesení námitky naleznete zde:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

 • Využití firemních prezentací v profesních sítích
 • Rozsah zpracování údajů

Využíváme možnosti vystoupení společnosti v profesně zaměřených sítích. Udržujeme firemní přítomnost na následujících profesních sítích:

LinkedIn:

LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo

Na našich webových stránkách poskytujeme informace a nabízíme uživatelům možnost komunikace.

Webové stránky společnosti se používají pro žádosti, informace/PR a aktivní vyhledávání.

Nemáme žádné informace o zpracování vašich osobních údajů společnostmi společně odpovědnými za webové stránky společnosti. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Pokud na našich webových stránkách provedete nějakou akci (např. komentáře, příspěvky, lajky atd.), můžete zveřejnit své osobní údaje (např. skutečné jméno nebo fotografii svého uživatelského profilu).

1. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů za účelem komunikace se zákazníky a zainteresovanými stranami je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je zde co nejlépe odpovědět na váš dotaz nebo být schopni poskytnout požadované informace. Pokud je cílem kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

2. účel zpracování údajů

Webové stránky naší společnosti slouží k informování uživatelů o našich službách. Každý uživatel má možnost zveřejnit své osobní údaje prostřednictvím aktivit.

3. doba skladování

Vaše aktivity a osobní údaje zveřejněné prostřednictvím našich firemních webových stránek uchováváme, dokud svůj souhlas neodvoláte. Kromě toho dodržujeme zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

4. možnost námitky

Proti zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme v souvislosti s vaším používáním našich webových stránek, můžete kdykoli vznést námitku a uplatnit svá práva subjektu údajů uvedená v bodě IV. těchto zásad ochrany osobních údajů. Za tímto účelem nám prosím zašlete neformální e-mail na e-mailovou adresu uvedenou v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Další informace o uplatňování práv naleznete zde:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

13. hosting

Webové stránky jsou umístěny na našich vlastních serverech. Třetí strany nemají přístup k protokolovým souborům serveru.

Servery automaticky shromažďují a ukládají informace do tzv. protokolových souborů serveru, které váš prohlížeč automaticky přenáší při návštěvě webových stránek. Uložené informace jsou

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Adresa URL odkazujícího subjektu
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Datum a čas požadavku serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - za tímto účelem musí být zaznamenávány soubory protokolu serveru.

Umístění serveru webových stránek se geograficky nachází v Evropské unii (EU) nebo v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

14 Geotargeting

IP adresu a další informace poskytnuté uživatelem (zejména poštovní směrovací číslo v rámci registrace nebo objednávky) používáme pro regionální cílení (tzv. "geotargeting").

Regionální cílení se používá například k automatickému zobrazování regionálních nabídek nebo reklam, které jsou pro uživatele často relevantnější. Právním základem pro použití IP adresy a případných dalších informací poskytnutých uživatelem (zejména PSČ) je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to na základě našeho zájmu zajistit přesnější přístup k cílovým skupinám a poskytovat tak uživatelům relevantnější nabídky a reklamy.

Část IP adresy a další informace poskytnuté uživatelem (zejména poštovní směrovací číslo) jsou pouze načteny a nejsou ukládány samostatně.

Geotargetingu můžete zabránit například použitím sítě VPN nebo proxy serveru, které zabraňují přesné lokalizaci. Kromě toho můžete v závislosti na používaném prohlížeči deaktivovat lokalizaci polohy v nastavení příslušného prohlížeče (pokud to příslušný prohlížeč podporuje).

Geotargeting na našich webových stránkách používáme k následujícím účelům:

  • Geo-blocking
  • Přístup k zákazníkům
  • Reklamní účely

 

15. registrace

1. popis a rozsah zpracování údajů

Na našich webových stránkách nabízíme uživatelům možnost zaregistrovat se poskytnutím osobních údajů. Údaje jsou zadávány do vstupní masky, přenášeny k nám a ukládány. Údaje nejsou předávány třetím stranám. V rámci procesu registrace jsou shromažďovány následující údaje:

  • E-mailová adresa
  • Pozdrav
  • Název
  • Křestní jméno
  • Adresa
  • Telefonní číslo / číslo mobilního telefonu
  • IP adresa volajícího počítače
  • Datum a čas registrace
 1.  

V rámci procesu registrace je získán souhlas uživatele se zpracováním těchto údajů.

2. účel zpracování údajů

Registrace uživatele je nutná pro splnění smlouvy s uživatelem nebo pro provedení předsmluvních opatření.

Identifikace uživatele je nezbytná pro poskytování našich služeb. Abyste se mohli zaregistrovat na naší platformě a stát se součástí komunity Berformance World, je nutné, abychom shromáždili určité osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa a další kontaktní informace. Právní povinnosti v tomto ohledu zahrnují obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a německý spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG). Tyto zákony vyžadují, abychom vaše údaje zpracovávali a chránili bezpečným a zákonným způsobem. Kromě registrace vyžadujeme vaše identifikační údaje, abychom vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a služby. To zahrnuje například přístup k exkluzivnímu obsahu, účast v průzkumech a na akcích a také personalizované nabídky a doporučení. Vaše údaje zpracováváme výhradně pro výše uvedené účely a zaručujeme, že vaše údaje jsou bezpečné a chráněné. Se všemi informacemi bude zacházeno důvěrně a nebudou předávány třetím stranám, pokud k tomu nebude existovat zákonná povinnost. Jsme si vědomi, že vaše údaje jsou citlivým a cenným majetkem. Proto přikládáme ochraně vašich osobních údajů velký význam a přijímáme veškerá nezbytná opatření k jejich ochraně.

3. právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, pokud uživatel udělil souhlas.

Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž stranou je uživatel, nebo k provedení předsmluvních opatření, je dalším právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

4. doba skladování

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro splnění účelu, pro který byly shromážděny.

To platí pro údaje shromážděné během procesu registrace pro plnění smlouvy nebo pro provádění předsmluvních opatření, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro plnění smlouvy. I po uzavření smlouvy může být nezbytné uchovávat osobní údaje smluvního partnera za účelem plnění smluvních nebo zákonných povinností. Existují také zákonné lhůty pro ukládání a uchovávání, které mohou být delší. Například určitá obchodní korespondence musí být uchovávána po dobu šesti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla, v souladu s § 257 odst. 1 č. 2 a 3, odst. 4 a 5 obchodního zákoníku a § 147 odst. 1 č. 2, odst. 3 a 4 obchodního zákoníku. Podle § 8 odst. 1 a 4 GwG musí být osobní údaje zpracovávané v souladu se zákonem o praní špinavých peněz uchovávány po dobu pěti let od konce roku, v němž byly shromážděny.

5. možnost odvolání v případě souhlasu

Jako uživatel máte možnost svou registraci kdykoli zrušit. Údaje, které jsou o vás uloženy, můžete kdykoli změnit.

Ochraně údajů našich uživatelů přikládáme velký význam, a proto jim umožňujeme kdykoli smazat svůj účet nebo změnit své údaje. Preferovaným způsobem vymazání účtu je zaslání e-mailové žádosti našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu [admin@berformance.com]. Žádost o vymazání účtu by měla být v e-mailu jasně formulována. Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů pak žádost neprodleně zpracuje. Alternativně lze účet vymazat také prostřednictvím back office na našich webových stránkách. K tomu je třeba se přihlásit pomocí přístupových údajů a provést příslušný proces vymazání v položce nabídky "Nastavení účtu". Pokud chcete provést změny ve svých údajích, můžete tak učinit také prostřednictvím e-mailu nebo v back office na našich webových stránkách. V obou případech vás žádáme o co nejpřesnější popis změn, které si přejete provést, abychom je mohli rychle a přesně provést. Ujišťujeme vás, že všechny žádosti o vymazání nebo změnu údajů vyřídíme rychle a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoli problémů nebo dotazů je vám kdykoli k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pokud jsou údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, je předčasné vymazání údajů možné pouze v případě, že vymazání nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

 

16. použité pluginy

Zásuvné moduly používáme k různým účelům. Použité zásuvné moduly jsou uvedeny níže:

Použití systému CleverReach

1. rozsah zpracování osobních údajů

K zasílání našeho newsletteru používáme software CleverReach, který provozuje společnost CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede, Německo (dále jen CleverReach). CleverReach je poskytovatelem e-mailového marketingu a umožňuje nám komunikovat přímo s potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mailových zpravodajů. Pokud se zaregistrujete k odběru newsletteru, budou údaje, které zadáte při registraci k odběru newsletteru, předány společnosti CleverReach a tam uloženy. To umožňuje ukládat a analyzovat další osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto) a informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém). Vaše údaje jsou za tímto účelem rovněž ukládány společností CleverReach. Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám za účelem zasílání newsletteru a společnost CleverReach nezískává právo vaše údaje předávat.

Další informace o zpracování údajů společností CleverReach naleznete zde:

https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/

2. účel zpracování údajů

Zásuvný modul CleverReach se používá k získávání nových zákazníků pro náš newsletter a k vytváření, odesílání a analýze kampaní newsletteru.

 1. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

3. doba skladování

Údaje jsou uchovávány a analyzovány, dokud není vznesena námitka proti zpracování údajů nebo dokud příjemce nepřestane newsletter dostávat.

4. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Souhlas s uchováváním údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru společností CleverReach můžete kdykoli odvolat. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresuinfo@cleverreach.com nebo kliknutím na odkaz uvedený v každém newsletteru.

Další informace o možnostech vznesení námitek a jejich odstranění ze systému CleverReach naleznete na adrese: https: //www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Používání marketingové platformy Google

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme marketingovou platformu společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Společnost Google ukládá do vašeho počítače soubory cookie. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazených reklamách (zejména které reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul) a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů).

Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google.

Na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google prostřednictvím tohoto nástroje nemáme žádný vliv, a proto vás informujeme podle úrovně našich znalostí. Pokud jste zaregistrováni u některé ze služeb Google, může společnost Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I když nejste u společnosti Google zaregistrováni nebo jste se nepřihlásili, je možné, že poskytovatel zjistí vaši IP adresu a uloží ji.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

2. účel zpracování údajů

Marketingová platforma Google se používá k zobrazování relevantních reklam uživateli, ke zlepšování přehledů o výkonnosti kampaní nebo k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly stejné reklamy vícekrát.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Marketingová platforma Google uchovává vaše údaje až do splnění stanoveného účelu, přičemž maximální doba uchovávání je 18 měsíců.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Používání komentářů na Facebooku

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme funkce sociální sítě Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a jejího zástupce v Unii Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal H , D2 Dublin, Irsko (dále jen: Facebook). Tento plugin používáme k vylepšení funkčnosti naší online prezentace. Uživatelé mohou pomocí svého účtu na Facebooku komentovat obsah naší online prezentace pomocí komentářů na Facebooku. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), jakož i informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém). O přesném rozsahu shromažďování osobních údajů nemáme žádné informace.
Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete zde:
https://de-de.facebook.com/policy.php2 .

2. účel zpracování údajů

Použití pluginu Facebook Comment slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti naší online prezentace. Tento plug-in používáme proto, abychom mohli nabídnout funkci vloženého komentáře přímo na Facebooku, aniž by uživatelé museli opustit naši online prezentaci.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Facebook můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ze sítě Facebook naleznete na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Používání pixelů Facebooku

1. rozsah zpracování osobních údajů

Na naší online prezentaci používáme Facebook pixel společnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a jejího zástupce v Unii Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal H , D2 Dublin, Irsko (dále jen Facebook). S jeho pomocí můžeme sledovat akce uživatelů poté, co viděli reklamu na Facebooku nebo na ni klikli. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém), údaje o zobrazených reklamách (zejména které reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul) a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů). To nám umožňuje zaznamenávat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu.
Údaje mohou být předávány na servery Facebooku v USA.
Takto shromážděné údaje jsou pro nás anonymní, tj. nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje však ukládá a zpracovává společnost Facebook. Facebook může tyto údaje propojit s vaším účtem na Facebooku a také je použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook.

Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete zde: https: //de-de.facebook.com/policy.php2.

2. účel zpracování údajů

Facebook pixel se používá k analýze a optimalizaci reklamních opatření.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Facebook můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ze sítě Facebook naleznete na adrese: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Používání služby Google AdSense

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme službu Google AdSense od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Tuto službu využíváme k umisťování reklam. Společnost Google umístí do vašeho počítače soubor cookie. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazených reklamách (zejména které reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul) a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů).

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de2.

2. účel zpracování údajů

Společnost Google tyto údaje vyhodnocuje, aby mohla vyvodit závěry o vašem uživatelském chování v souvislosti s reklamami AdSense. Údaje mohou být také předány třetím stranám, pokud k tomu existuje zákonná povinnost nebo pokud jsou údaje zpracovávány jménem společnosti Google.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Použití služby Google AdWords

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme Google AdWords od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Tuto službu využíváme k umisťování reklam. Společnost Google umístí do vašeho počítače soubor cookie. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém), údaje o zobrazených reklamách (zejména které reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul) a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů).

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

2. účel zpracování údajů

Dostáváme pouze informace o celkovém počtu uživatelů, kteří reagovali na naši reklamu. Nejsou předávány žádné informace, na jejichž základě bychom vás mohli identifikovat. Nejedná se o použití pro účely sledování.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Používání služby Google Analytics

1 Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a jejím zástupcem v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Služba Google Analytics analyzuje mimo jiné původ návštěvníků, dobu, kterou stráví na jednotlivých stránkách, a používání vyhledávačů, čímž umožňuje lépe sledovat úspěšnost reklamních kampaní. Společnost Google umístí do vašeho počítače soubor cookie. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazených reklamách (zejména které reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul) a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů).

Službu Google Analytics (Universal Analytics) používáme k analýze vašeho používání naší online prezentace, k sestavování zpráv o vašich aktivitách a k využívání dalších služeb Google souvisejících s používáním naší online prezentace a internetu. To může zahrnovat následující přehledy:

 • Přehledy cílových skupin: Přehledy cílových skupin používáme k tomu, abychom lépe poznali naše uživatele a přesněji věděli, kdo má o naše služby zájem.
 • Přehledy reklam: Přehledy reklam nám usnadňují analýzu a zlepšování naší online reklamy.
 • Zprávy o akvizici: Zprávy o akvizici nám poskytují užitečné informace o tom, jak můžeme získat více zájemců o naše služby.
 • Zprávy o chování: Zde zjišťujeme, jak s našimi webovými stránkami pracujete. Můžeme sledovat, jakou cestou se na našich stránkách vydáváte a na které odkazy klikáte.
 • Zprávy o konverzích: Konverze je proces, při kterém v důsledku marketingového sdělení provedete požadovanou akci. Například když se z pouhého návštěvníka webových stránek stanete kupujícím nebo odběratelem newsletteru. Pomocí těchto reportů se dozvíme více o tom, jak jsou naše marketingová opatření přijímána vámi. Tímto způsobem chceme zvýšit míru konverze.
 • Zprávy v reálném čase: Zde se vždy okamžitě dozvíme, co se na našich webových stránkách děje.

Požádali jsme o anonymizaci IP adres, kdy společnost Google zkrátí vaši IP adresu tak rychle, jak je to technicky možné. Nelze však vyloučit, že vaše údaje budou předány na servery společnosti Google LLC se sídlem v USA.

Z pověření provozovatele této online prezentace bude společnost Google tyto informace používat k analýze vašeho používání online prezentace, k sestavování zpráv o činnosti online prezentace a k poskytování dalších služeb spojených s používáním online prezentace a používáním internetu provozovateli online prezentace.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

 1. Účel zpracování údajů

Službu Google Analytics (Universal Analytics) používáme k analýze využívání naší online prezentace a k zobrazování cílené reklamy lidem, kteří již projevili prvotní zájem o návštěvu našich webových stránek.

2. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

3. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo do doby, než uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy.

4. možnost zrušení

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním online prezentace (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

5. varování před nebezpečím

Vaše osobní údaje budou rovněž předány do USA. Pro USA neexistuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 odst. 3 GDPR. Rádi bychom upozornili, že předávání údajů bez rozhodnutí o odpovídající ochraně skrývá určitá rizika, o kterých bychom vás rádi informovali níže:

Zpravodajské služby v USA používají určité online identifikátory (například IP adresu nebo jedinečné identifikační číslo) jako výchozí bod pro sledování osob. Zejména nelze vyloučit, že tyto zpravodajské služby o vás již shromáždily informace, s jejichž pomocí lze zde přenášené údaje vysledovat zpět k vám.

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací se sídlem ve Spojených státech podléhají sledování ze strany amerických zpravodajských služeb podle § 1881a amerického zákoníku ("FISA 702"). To znamená, že poskytovatelé služeb elektronických komunikací se sídlem v USA jsou povinni zpřístupnit osobní údaje orgánům USA v souladu s 50 U.S. Code § 1881a, aniž byste případně měli nárok na jakékoli právní prostředky nápravy. Ani šifrování údajů v datových centrech poskytovatele služeb elektronických komunikací nemusí zajistit dostatečnou ochranu, protože poskytovatel služeb elektronických komunikací má přímou povinnost umožnit přístup k importovaným údajům, které má v držení, v úschově nebo pod kontrolou, nebo je zpřístupnit. Tato povinnost se může výslovně vztahovat i na kryptografické klíče, bez nichž nelze údaje přečíst.

Skutečnost, že se nejedná pouze o "teoretické riziko", dokládá rozsudek Soudního dvora ze dne 16. července 2020 (věc C 311/18, "Schrems-II").

Se společností Google jsme uzavřeli záruky v podobě standardních doložek o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR. Kopii standardních doložek o ochraně osobních údajů si můžete vyžádat u nás.

Používání remarketingu Google Ads

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme Google Ads Remarketing od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Remarketing Google se používá k opětovnému cílení návštěvníků online prezentace pro reklamní účely prostřednictvím reklam Google Ads. Google Ads Remarketing lze použít k vytvoření cílových skupin (dále jen "podobné cílové skupiny"), které například navštívily určité stránky. To umožňuje identifikovat uživatele na jiných online prezentacích a zobrazovat cílenou reklamu. Společnost Google umístí do počítače uživatele soubor cookie. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém), údaje o zobrazených reklamách (zejména které reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul) a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizované ID uživatele).

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

2. účel zpracování údajů

Účelem zpracování osobních údajů je konkrétní oslovení cílové skupiny. Soubory cookie uložené v koncovém zařízení uživatele jej rozpoznají, když navštíví online prezentaci, a mohou mu proto zobrazit reklamu založenou na zájmech.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

 1. Doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

4. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním online prezentace (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Používání Map Google

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme online mapovou službu Google Maps od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). K vizualizaci geografických údajů a jejich vložení do naší online prezentace používáme doplněk Google Maps. Používáním Map Google na naší online prezentaci se informace o používání naší online prezentace, vaše IP adresa a adresy zadané ve funkci plánování trasy přenášejí na server společnosti Google a tam se ukládají.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de2.

2. účel zpracování údajů

Použití pluginu Mapy Google slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti a atraktivní prezentace naší online prezentace.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Použití Google ReCaptcha

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme Google ReCaptcha od poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko. Tento nástroj je určen ke kontrole, zda je zadání údajů v souladu s předpisy a nebylo provedeno botem, a Google ReCaptcha analyzuje a ověřuje chování návštěvníka online prezentace s ohledem na různé charakteristiky. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména pohyby myší a to, na které prvky bylo kliknuto) a informace o zařízení a prohlížeči (zejména čas, IP adresa a operační systém).

Tyto údaje nejsou spojeny s údaji, které mohou být shromažďovány nebo používány v souvislosti se souběžným používáním ověřených služeb Google, jako je Gmail.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

2. účel zpracování údajů

Použití Google ReCaptcha slouží k ochraně naší online prezentace před zneužitím.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Používání webových písem Google

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme webová písma Google od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Webová písma se při vyvolání stránky přenesou do mezipaměti prohlížeče, aby bylo možné je použít pro vizuálně lepší zobrazení různých informací. Pokud prohlížeč nepodporuje webová písma Google nebo k nim znemožňuje přístup, text se zobrazí standardním písmem. V počítači návštěvníka se při zobrazení stránky neukládají žádné soubory cookie. Data, která jsou přenášena v souvislosti se zobrazením stránky, jsou odesílána na domény specifické pro daný zdroj, jako je https://fonts.googleapis.com nebo https://fonts.gstatic.com. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele, zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto, a informace o zařízení a prohlížeči, zejména IP adresu a operační systém.

Tyto údaje nejsou spojeny s údaji, které mohou být shromažďovány nebo používány v souvislosti se souběžným používáním ověřených služeb Google, jako je Gmail.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

2. účel zpracování údajů

Použití webových písem Google slouží k atraktivní prezentaci našich textů. Pokud váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, použije váš počítač pro zobrazení standardní písmo.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost vznést námitku a odvolání

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Použití HubSpot

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme funkce společnosti HubSpot Inc, 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (dále jen HubSpot). Jedná se o integrované softwarové řešení, které používáme k pokrytí různých aspektů našeho online marketingu. Mezi ně patří mj: e-mailový marketing (newslettery i automatické rozesílání, např. za účelem poskytování souborů ke stažení), publikování a reportování v sociálních médiích, reportování (zejména zdroje návštěvnosti, přístupy atd. ...), správu kontaktů (zejména segmentace uživatelů a CRM), vstupní stránky a kontaktní formuláře. HubSpot umístí do vašeho počítače soubor cookie. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém), údaje o zobrazených reklamách (zejména které reklamy byly zobrazeny a zda na ně uživatel kliknul) a také údaje od reklamních partnerů (zejména pseudonymizovaná ID uživatelů).

Další informace o zpracování údajů společností HubSpot naleznete zde: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

2. účel zpracování údajů

Použití pluginu HubSpot slouží výhradně k optimalizaci našeho marketingu.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností HubSpot můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění kódu skriptů v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ze společnosti HubSpot naleznete na adrese: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Použití pluginu Instagram

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme pluginy služby Instagram společnosti Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a jejího zástupce v Unii Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Facebook). Integrovaná tlačítka Instagramu používáme k umožnění propojení s naším profilem na Instagramu. Integrován je také widget, který nám umožňuje zobrazovat určité fotografie a videa z našeho profilu Instagram na naší online prezentaci. když navštívíte některou z našich stránek, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se serverem Facebooku. Obsah zásuvných modulů se přenáší přímo do vašeho prohlížeče a je integrován do online prezentace. Data jsou automaticky přenášena na Instagram a ukládána na jeho serverech. Tato přenášená data zahrnují údaje o připojení (například vaši IP adresu, datum a čas, navštívenou adresu URL) a také použitý prohlížeč a operační systém.

Vaše návštěva našich stránek proto může být Instagramem sledována, i když funkce pluginu aktivně nepoužíváte.Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah našich stránek propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožňuje společnosti Instagram spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem. Pokud chcete tomuto přímému přiřazení zabránit, musíte se před návštěvou naší online prezentace ze služby Instagram odhlásit.

Více informací o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https: //help.instagram.com/155833707900388.

2. účel zpracování údajů

Použití pluginu Instagram slouží ke zlepšení vnější prezentace naší společnosti.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Instagram můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění z Instagramu naleznete na adrese: https://help.instagram.com/155833707900388.

Používání sítě LinkedIn

1. rozsah zpracování osobních údajů

Využíváme funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen LinkedIn). Při každém přístupu na některou z našich stránek obsahujících funkce LinkedIn je navázáno spojení se servery LinkedIn. LinkedIn je informován o tom, že jste navštívili naše webové stránky s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko LinkedIn "Doporučit" a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn je schopen spojit vaši návštěvu našich webových stránek s vámi a vaším uživatelským účtem. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto) a informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém).

Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených dat ani o jejich použití společností LinkedIn. Další informace o zpracování údajů společností LinkedIn naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2. účel zpracování údajů

Použití pluginu LinkedIn slouží k tomu, aby naše online prezentace byla uživatelsky přívětivější.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností LinkedIn můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podpůrném prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com). Kromě toho můžete přenosu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu LinkedIn.

K deaktivaci používání vašich osobních údajů společností LinkedIn můžete použít následující odkazy:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ze sítě LinkedIn naleznete na adrese: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Používání důvěryhodných obchodů - hodnocení bez schvalovací pečeti

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme odznak důvěryhodnosti Trusted Shops společnosti Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (dále jen: Trusted Shops), abychom mohli zobrazit případné recenze, které jsme u Trusted Shops shromáždili. Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky ukládá tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas volání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje volání.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že jste s tím souhlasili, rozhodli se používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takovém případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a společností Trusted Shops.

Další informace o zpracování údajů společností TrustedShops naleznete zde:
https://www.trustedshops.de/impressum/.

2. účel zpracování údajů

Využívání důvěryhodných obchodů slouží k optimalizaci marketingu naší nabídky.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Přístupové údaje se automaticky vymažou nejpozději 90 dní po ukončení vaší návštěvy stránek.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Trusted Shops můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitek a odstranění zboží z důvěryhodných obchodů naleznete na adrese: https: //www.trustedshops.de/impressum/.

Použití důvěryhodného obchodu - pečeť schválení bez hodnocení

1. rozsah zpracování osobních údajů

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops používáme k zobrazení naší schvalovací pečeti Trusted Shops a všech shromážděných recenzí a také k nabízení produktů Trusted Shops kupujícím po provedení objednávky. Odznak důvěryhodnosti a služby, které jsou jeho prostřednictvím inzerovány, jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem (dále jen: Trusted Shops). Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky ukládá tzv. log soubor serveru, který obsahuje např. vaši IP adresu, datum a čas volání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje volání.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že jste s tím souhlasili, rozhodli se používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takovém případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a společností Trusted Shops.

Další informace o zpracování údajů společností TrustedShops naleznete zde:
https://www.trustedshops.de/impressum/.

2. účel zpracování údajů

Využívání důvěryhodných obchodů slouží k optimalizaci marketingu naší nabídky.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Přístupové údaje se neanalyzují a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy webu.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Trusted Shops můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitek a odstranění zboží z důvěryhodných obchodů naleznete na adrese: https: //www.trustedshops.de/impressum/.

Použití důvěryhodného obchodu - pečeť schválení s hodnocením

1. rozsah zpracování osobních údajů

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops používáme k zobrazení naší schvalovací pečeti Trusted Shops a všech shromážděných recenzí a také k nabízení produktů Trusted Shops kupujícím po provedení objednávky. Odznak důvěryhodnosti a služby, které jsou jeho prostřednictvím inzerovány, jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem (dále jen: Trusted Shops). Při vyvolání Trustbadge webový server automaticky ukládá tzv. log soubor serveru, který obsahuje např. vaši IP adresu, datum a čas volání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje volání.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že jste s tím souhlasili, rozhodli se používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takovém případě platí smluvní ujednání uzavřené mezi vámi a společností Trusted Shops.

Další informace o zpracování údajů společností TrustedShops naleznete zde:
https://www.trustedshops.de/impressum/.

2. účel zpracování údajů

Využívání důvěryhodných obchodů slouží k optimalizaci marketingu naší nabídky.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Přístupové údaje se automaticky vymažou nejpozději 90 dní po ukončení vaší návštěvy stránek.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Trusted Shops můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitek a odstranění zboží z důvěryhodných obchodů naleznete na adrese: https: //www.trustedshops.de/impressum/.

Používání služby Vimeo

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme plugin portálu VIdeo Vimeo, Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. Vimeo je portál pro online streamování videa. Když navštívíte naši online prezentaci, váš prohlížeč naváže spojení se servery Vimeo v USA. Informace o vaší návštěvě online prezentace a vaše IP adresa jsou předány společnosti Vimeo.

To se děje bez ohledu na to, zda máte účet Vimeo a zda jste k němu přihlášeni. Pokud jste přihlášeni, Vimeo může shromážděné údaje propojit s vaším účtem.

Další informace o zpracování údajů společností Vimeo naleznete zde: https://vimeo.com/privacy.

2. účel zpracování údajů

Zásuvný modul Vimeo slouží k poskytování a vkládání videí.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Vimeo můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ve vztahu ke službě Vimeo naleznete na adrese: https: //vimeo.com/privacy.

Použití tlačítka Xing Share

1. rozsah zpracování osobních údajů

Naše online prezentace používá tlačítko pro sdílení XING společnosti XING SE, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Při přístupu na tyto webové stránky naváže váš prohlížeč krátkodobé spojení se servery společnosti XING SE (dále jen XING), které slouží k poskytování funkcí "tlačítka XING Share Button" (zejména k výpočtu/zobrazení hodnoty počítadla). Tyto servery jsou nakonfigurovány způsobem zvláště šetrným k ochraně údajů. Například se neukládají žádné údaje o přístupu návštěvníků, z nichž by bylo možné odvodit přímý osobní odkaz. Společnost XING zejména neukládá žádné IP adresy návštěvníků webových stránek, které obsahují tlačítko XING Share. Další informace o zpracování údajů společností XING naleznete zde: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

2. účel zpracování údajů

Integrace "tlačítka pro sdílení XING" slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti naší online prezentace. Pokud na toto tlačítko kliknete, budete přesměrováni na domovskou stránku XING. Pokud jste přihlášeni do svého profilu, můžete odkaz na naši online prezentaci doporučit.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností XING můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění kódu skriptů ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitek a odstranění ze systému XING naleznete na adrese: https: //www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Používání služby YouTube

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme doplněk YouTube provozovaný společností Google, YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA a jejím zástupcem v Unii Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: Google). K vkládání videí z YouTube na naši online prezentaci používáme plugin YouTube. Když navštívíte naši online prezentaci, váš prohlížeč naváže spojení se servery YouTube. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto), jakož i informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém).

Na obsah zásuvného modulu nemáme žádný vliv. Pokud jste během své návštěvy přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit návštěvu vaší online prezentace k tomuto účtu. Interakcí s tímto doplňkem se tyto odpovídající informace přenášejí přímo na YouTube a ukládají se tam.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de3.

3. účel zpracování údajů

Použití pluginu YouTube slouží ke zlepšení uživatelské přívětivosti a atraktivní prezentace naší online prezentace.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Použití písma Font Awesome

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme písma ze služby Font Awesome, kterou poskytuje společnost Fonticons, Inc, 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (dále jen Font Awesome). Písma se při vyvolání stránky přenesou do mezipaměti prohlížeče, aby bylo možné je použít pro vizuálně lepší zobrazení různých informací. To umožňuje ukládat, přenášet a analyzovat osobní údaje, zejména informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém).

Pokud prohlížeč nepodporuje Font Awesome nebo k němu nemá přístup, text se zobrazí standardním písmem.

Při návštěvě stránky se do počítače návštěvníka neukládají žádné soubory cookie.

Další informace o zpracování údajů společností Font Awesome naleznete zde:
https://origin.fontawesome.com/privacy.

2. účel zpracování údajů

Použití webových písem Google slouží k atraktivní prezentaci našich textů.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Font Awesome můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech námitek a odstranění písma Font Awesome naleznete na adrese: https: //origin.fontawesome.com/privacy.

Použití písem Adobe

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme písma prostřednictvím Adobe Fonts od společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited, 6 Riverwalk, Naas Road 24, Dublin, Irsko (dále jen: Adobe). Písma se při vyvolání stránky přenesou do mezipaměti prohlížeče, aby bylo možné je použít pro vizuálně lepší zobrazení různých informací. Pokud prohlížeč nepodporuje písma Adobe nebo k nim znemožňuje přístup, text se zobrazí standardním písmem. Při vyvolání stránky se do počítače návštěvníka neukládají žádné soubory cookie. Data, která jsou přenášena v souvislosti se zobrazením stránky, jsou odesílána na domény specifické pro daný zdroj, jako je use.typekit.net nebo use.typekit.com. Zpracovávají se následující údaje:

 • Poskytnutá písma
 • ID WEBPROJEKTU
 • JavaScriptová verze WEBPROJECTu (řetězec)
 • Typ WEBPROJECT (řetězec "configurable" nebo "dynamic")
 • Typ vložení (zda používáte kód pro vložení v JavaScriptu nebo CSS).
 • ID účtu (identifikuje zákazníka, od kterého WEBPROJEKT pochází)
 • Služba, která poskytuje písma (např. Adobe Fonts nebo Edge Web Fonts).
 • Aplikace, která požaduje písma (např. Adobe Muse).
 • Server, který poskytuje písma (např. Adobe Fonts nebo firemní CDN).
 • Název hostitele stránky, na které jsou písma načtena.
 • Doba, kterou webový prohlížeč potřebuje ke stažení písem.
 • Doba od stažení písem pomocí webového prohlížeče do jejich použití.
 • Zda je nainstalován blokátor reklam, aby se zjistilo, zda blokátor reklam narušuje správné sledování zobrazení stránek.
 • IP adresa návštěvníka webových stránek, operační systém a verze prohlížeče
  Další informace o zpracování údajů společností Adobe naleznete zde:
  https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html a
  https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

1. účel zpracování údajů

Použití písem Adobe slouží k atraktivní prezentaci našich textů. Pokud váš prohlížeč tuto funkci nepodporuje, použije váš počítač pro zobrazení standardní písmo.

2. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

3. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

4. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Adobe můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění kódu skriptů v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

K deaktivaci používání vašich osobních údajů společností Adobe můžete použít následující odkaz: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Adobe naleznete na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html a https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Použití nástroje Google Tag Manager

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme Google Tag Manager(https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a zástupce v Unii Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irsko (dále jen: Google). Google Tag Manager umožňuje správu značek od společnosti Google a služeb třetích stran a jejich sdružování a vkládání do online prezentace. Tagy jsou malé prvky kódu na online prezentaci, které se používají mimo jiné k měření počtu a chování návštěvníků, k zaznamenávání dopadu online reklamy a sociálních kanálů, k používání remarketingu a cílení a k testování a optimalizaci online prezentací. Když uživatel navštíví online prezentaci, do jeho prohlížeče se odešle aktuální konfigurace tagu. Ta obsahuje pokyny, které značky mají být spuštěny. Správce značek Google Tag Manager spouští další značky, které zase mohou shromažďovat údaje. Informace o tom naleznete v oddílech o používání příslušných služeb v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Google Tag Manager k těmto údajům nemá přístup.

Další informace o Google Tag Manageru najdete na adrese https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

2. účel zpracování údajů

Účelem zpracování osobních údajů je shromažďovat a přehledně spravovat služby poskytovatelů třetích stran a efektivně je integrovat.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem. Reklamní údaje v protokolech serverů jsou anonymizovány tak, že společnost Google po 9, resp. 18 měsících odstraní části IP adresy a informace o souborech cookie.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním online prezentace (včetně vaší IP adresy) a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Používání vašich osobních údajů společností Google můžete deaktivovat pomocí následujícího odkazu: https://adssettings.google.de.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění vůči společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

Použití služby LinkedIn Analytics

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme analytickou službu LinkedIn Analytics společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen LinkedIn). Pomocí služby LinkedIn Analytics jsou pro uživatele vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily. Tyto profily slouží k analýze chování uživatelů a jsou využívány k optimalizaci našich webových stránek. Zpracovávají se následující údaje:

 • Informace o operačním systému
 • Identifikace zařízení
 • Poskytovatel internetových služeb
 • IP adresa
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Informace o prohlížeči

Další informace o zpracování údajů společností LinkedIn naleznete zde:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2. účel zpracování údajů

Zpracování osobních údajů uživatelů službou LinkedIn Analytics nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při surfování. Analýzou získaných údajů jsme schopni sestavit informace o používání jednotlivých součástí našich webových stránek. To nám pomáhá neustále zlepšovat naši online prezentaci a v této souvislosti zvyšovat uživatelskou přívětivost.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností LinkedIn můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podpůrném prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

K deaktivaci používání vašich osobních údajů společností LinkedIn můžete použít následující odkaz: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ze sítě LinkedIn naleznete na adrese: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Použití retargetingu na Facebooku

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme funkce reklamního pluginu Facebook Retargeting od společnosti Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin Dublin 2, Irsko (dále jen Facebook Retargeting).

Facebook retargeting se používá k provádění reklamních kampaní a interakci s nimi. Facebook retargeting připomíná uživatelům produkty, které vyhledávali nebo si je prohlíželi, ale nezakoupili. Soubory cookie společnosti Facebook se ukládají ve vašem koncovém zařízení.

Společnost Facebook zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • Informace o činnostech uživatele
 • Zvolené webové stránky
 • Které produkty byly zobrazeny
 • Na které reklamy bylo kliknuto
 • Informace o zařízení, zejména typ zařízení, IP adresa.
 • Facebookový účet uživatelů, pokud jsou přihlášeni na Facebooku
  Údaje jsou zpracovávány na serverech společnosti Facebook Inc, Facebook, Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 v USA.
  Dalšími příjemci údajů jsou poskytovatelé a poskytovatelé služeb společnosti Facebook Inc, např. pro účely analýzy.

Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete zde:
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

2. účel zpracování údajů

Facebook Retargeting používáme k umisťování reklam na různých platformách a k analýze interakce uživatelů s těmito reklamami. Tímto způsobem se snažíme uživatelům zobrazovat personalizovanou reklamu, která je pro ně relevantnější.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Facebook můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran do svého počítače, použijete funkci "Nesledovat" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění kódu skriptů v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, například NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Přihlášení uživatelé mohou deaktivovat personalizovanou reklamu pro uživatele Facebooku zde: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ze sítě Facebook naleznete na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Používání formulářů Google

1, Rozsah zpracování osobních údajů

Používáme funkce řešení pro správu dotazníků Google Forms od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4, Dublin, Irsko (dále jen: Google).

Formuláře Google umožňují vytvářet a organizovat formuláře pro průzkumy a dotazníky. Nabízí také možnost zaznamenávat odpovědi na otázky v reálném čase a analyzovat statistiky.

Soubory cookie společnosti Google se ukládají do vašeho koncového zařízení.

Společnost Google zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • Údaje zadané prostřednictvím formuláře
 • Soubory nahrané prostřednictvím formuláře
 • IP adresa
 • Verze prohlížeče a zařízení
  Data shromážděná pomocí formuláře Google Forms jsou zpracována a uložena v cloudovém úložišti Google Drive.

Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete zde:
https://policies.google.com/privacy2 .

2. účel zpracování údajů

K vytváření, vyhodnocování a organizaci dotazníků a průzkumů používáme formuláře Google.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností Google můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu v prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech zrušení a odstranění ve vztahu ke společnosti Google naleznete na adrese: https: //policies.google.com/privacy.

Používání služby Google My Business

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme marketingovou platformu Google My Business společnosti Google LLC, Gordon House, Barrow Street, 4, Dublin, Irsko (dále jen: Google).
Službu Google My Business používáme k získávání zákazníků pomocí optimalizovaných firemních profilů včetně možnosti statistického vyhodnocování a kontaktování uživatelů.
Soubory cookie ukládá společnost Google na vaše koncové zařízení.
Služba Google My Business zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • Kontaktní údaje / Údaje o společnosti
 • Údaje o adrese
 • E-mailové adresy
 • Telefonní číslo
 • Otevírací doba
 • Údaje o poloze
 • Údaje o kreditní kartě
 • Recenze
 • IP adresa

Data mohou být přenášena na servery společnosti Google v USA. Další informace o zpracování údajů službou Google My Business naleznete zde: https://policies.google.com/privacy.

2. účel zpracování údajů

Službu Google My Business používáme k vývoji statistických metod a ke zlepšení chování uživatelů.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v účelech zpracování údajů uvedených v bodě 2.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Použití štítku LinkedIn Insight

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme funkce marketingového pluginu LinkedIn Insight Tag od společnosti LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko (dále jen LinkedIn).
Plugin nám umožňuje získávat informace o návštěvnících webových stránek a provádět podrobné přehledy kampaní.

Společnost LinkedIn zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • ADRESA URL
 • Adresa URL odkazujícího subjektu
 • Zkrácená nebo zaheslovaná IP adresa
 • Vlastnosti zařízení a prohlížeče (user agent) a časové razítko.

Soubory cookie společnosti LinkedIn se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Další informace o používaných souborech cookie naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

LinkedIn s námi nesdílí žádné osobní údaje, ale poskytuje pouze souhrnné zprávy o cílové skupině a inzerátech. LinkedIn také nabízí funkci remarketingu, která nám umožňuje zobrazovat vám cílenou, personalizovanou reklamu mimo naše webové stránky, aniž bychom odhalili vaši identitu.

Další informace o zpracování údajů společností LinkedIn naleznete zde: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE2.

2. účel zpracování údajů

Ke shromažďování informací o návštěvnících našich webových stránek používáme LinkedIn Insight Tag.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je obecně souhlas uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

4. doba skladování

Přímé identifikátory členů jsou odstraněny do sedmi dnů, aby se údaje pseudonymizovaly. Zbývající pseudonymizované údaje jsou pak do 180 dnů vymazány.

5. možnost zrušení a odstranění

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností LinkedIn můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podpůrném prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění ze sítě LinkedIn naleznete na adrese: https: //www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

Používání služby LiveChat

1. rozsah zpracování osobních údajů

Používáme funkce chatovacího pluginu LiveChat společnosti LiveChat Inc., 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Spojené státy americké (dále jen: LiveChat).
Plugin nás podporuje v interakci se zákazníky tím, že nabízí funkci chatu a možnost vytvářet zprávy a analýzy chatů.

Soubory cookie služby LiveChat se ukládají ve vašem koncovém zařízení.

Společnost LiveChat zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • Křestní jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa
 • Další kontaktní informace, pokud jsou sděleny dobrovolně
  Dalšími příjemci údajů mohou být
 • Přidružené společnosti
 • Procesor

Další informace o zpracování údajů službou LiveChat naleznete zde: https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/.

2. účel zpracování údajů

Službu LiveChat používáme ke zlepšení komunikace mezi vámi a naším týmem podpory.

3. právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR. Zpracování údajů pomocí služby LiveChat probíhá pouze po vašem aktivním prohlášení o souhlasu.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo vyžadovanou zákonem, např. pro daňové a účetní účely.

5. možnost vznést námitku a odvolání

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů službou LiveChat můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci "Do Not Track" v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript(https://noscript.net/) nebo Ghostery(https://www.ghostery.com).

Další informace o možnostech vznesení námitky a odstranění z LiveChatu naleznete na adrese: https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/.

 

17. integrace zásuvných modulů prostřednictvím externích poskytovatelů služeb

1. popis a rozsah zpracování údajů

Některé pluginy integrujeme na naše webové stránky prostřednictvím externích poskytovatelů služeb v podobě sítí pro doručování obsahu. Při návštěvě našich webových stránek je navázáno spojení se servery poskytovatelů, které využíváme k načtení obsahu a jeho uložení do mezipaměti prohlížeče uživatele. V důsledku toho mohou být osobní údaje ukládány a analyzovány v souborech protokolu serveru, zejména informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresa a operační systém). Používáme následující služby:

  • Google Hosted Libraries poskytovatele Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko
  • Recruitee, Pretix, Proven Expert, JTL

2. účel zpracování údajů

Využití funkcí těchto služeb slouží k poskytování a urychlení online aplikací a obsahu.

3. právní základ pro zpracování údajů

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých webových stránek.

4. doba skladování

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v souladu se zákonem.

5. možnost námitky

Informace o uplatnění práv vůči společnosti Google naleznete na adrese:
https://policies.google.com/privacy?hl=dede/privacypolicy/.

Pro zpracování vašich osobních údajů ve třetích zemích jsme poskytli vhodné záruky v podobě standardních doložek o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Kopii standardních doložek o ochraně osobních údajů si můžete vyžádat u nás.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Společnost Berformance si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli a bez udání důvodů změnit, doplnit nebo jinak upravit. Platí aktuální zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na webových stránkách.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s podporou společnosti DataGuard.