VOP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BERFORMANCE GROUP AG PRO ČLENSTVÍ V BERFORMANCE WORLD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE PLATFORMY BERFORMANCE WORLD

 • 1 Smluvní partner

V rámci působnosti těchto všeobecných obchodních podmínek jsou smluvními stranami společnost Berformance Group AG ("Berformance"), Thurgauerstrasse 80, 8050 Curych, Švýcarsko, právně zastoupená generálním ředitelem a členem představenstva panem Christianem Luxem , a zákazník. Klientem je každá osoba, která má zájem uzavřít smlouvu o koncepci nebo která takovou smlouvu uzavře.

 

 • 2 Popis služby
 1. Předmětem služeb společnosti Berformance je výhradně poskytování služeb v rámci členství v Berformance World a zprostředkování smluv mezi zákazníky a partnerskými společnostmi, které nabízejí své služby prostřednictvím online platformy Berformance World.

  2. partnerské společnosti společnosti Berformance jsou

 2. Berformance Services GmbH, Thurgauer Strasse 80, 8050 Zurich, Švýcarsko, za členství v Berformance Community a Berformance concepts Ladies, Experts and Experience;
 3. Suxxess One GmbH, Areal 23, Wallenmahd 23, Haus C3, 6850 Dornbirn, Rakousko, za koncept Berformance More; a
 4. Block4you s.r.o., Pujmanové 1753/10a, kancelář č. 205, 14000 Praha, Česká republika, pro koncept Berformance More;
 5. Berformance LLC, Business Centre 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, U.A.E., pro koncept Berformance More;
 6. Pojmy ve smyslu těchto VOP jsou balíčky určitých služeb poskytovaných klientovi partnerskými společnostmi společnosti Berformance. Druh, obsah a rozsah těchto služeb pro příslušný koncept vyplývá z popisu služeb vytištěného v aplikaci konceptu a z platných všeobecných obchodních podmínek partnerských společností společnosti Berformance, které jsou vytištěny v příslušné online aplikaci a jejích přílohách.
 7. Členství ve společnosti Berformance World

Společnost Berformance je vlastníkem registrované ochranné známky "Berformance". Berformance World je sdružení zákazníků, obchodních partnerů a uživatelů do komunity, kteří společně využívají online platformu "Berformance World" poskytovanou společností Berformance. Společnost Berformance pověřila společnost Berformance Services GmbH vybíráním jednorázových, doživotních členských poplatků. Společnost Berformance zaručuje všem nabyvatelům členství v platformě "Berformance World" u společnosti Berformance Services GmbH doživotní právo využívat exkluzivní produkty a koncepty poskytované v platformě Berformance World se všemi zobrazenými výhodami, slevami a speciálními nabídkami, jakož i nezbytný přístup k zákaznickému panelu společnosti Berformance. Společnost Berformance Services GmbH provádí shromažďování zákazníků a předává společnosti Berformance všechny potřebné údaje kupujících za účelem uložení a zaručení dodávkových a zaopatřovacích povinností. Společnost Berformance vede registr členů Berformance World samostatně. Pokud je členský poplatek považován za uhrazený společností Berformance Services GmbH, považuje se členství u společnosti Berformance za uzavřené pro společnost Berformance World a poskytuje členovi přístup ke službám společnosti Berformance World a její online platformě.

 • 3 Oblast působnosti, změny
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi společností Berformance a jejími zákazníky.
 2. Jednotlivé dohody mají vždy přednost před těmito VOP. Odchylné obchodní podmínky zákazníka se stávají součástí smlouvy mezi stranami pouze tehdy, pokud společnost Berformance předem písemně souhlasila s jejich platností.
 3. Společnost Berformance může tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, pokud je to nezbytné v důsledku změn platných zákonů a předpisů, rozhodnutí nejvyšších soudů, technických okolností nebo tržních podmínek a pokud tato změna nenaruší smluvní rovnováhu mezi stranami. Společnost Berformance bude zákazníka o zamýšlené změně informovat textovou formou (např. e-mailem). Zákazník může proti zamýšlené změně vznést námitky do šesti týdnů od obdržení oznámení. Pokud zákazník nevznese námitky ve stanovené lhůtě, stanou se změněné VOP součástí smlouvy.
 • 4 Uzavření smlouvy

Poskytnutí online žádosti na platformě Berformance na internetu nebo poskytnutí žádosti o produkt prostřednictvím obchodního partnera nepředstavuje závazný návrh na uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Zákazník takovou nabídku učiní vyplněním online žádosti, jejím projitím a potvrzením kliknutím na tlačítko "Objednat nebo koupit nyní" nebo vyplněním produktové žádosti, jejím podepsáním a odesláním zpět společnosti Berformance. Společnost Berformance přijme nabídku zákazníka tím, že mu e-mailem oznámí přijetí nabídky.

 • 5 Zprostředkovatelské služby
 1. Společnost Berformance poskytuje zákazníkovi pouze zprostředkovatelské služby. To znamená, že společnost Berformance poskytuje zákazníkovi možnost uzavřít požadovanou smlouvu s některou ze svých partnerských společností a vynakládá nezbytné úsilí, aby taková smlouva byla uzavřena.
 2. Společnost Berformance se v žádném případě nestává smluvní stranou pro koncept požadovaný klientem. Taková smlouva se uzavírá výhradně mezi zákazníkem a příslušnou partnerskou společností společnosti Berformance, která nabízí požadovaný koncept.
  3. Společnost Berformance rovněž nezaručuje, že smlouva požadovaná zákazníkem bude uzavřena. Společnost Berformance zejména není oprávněna uzavírat smlouvy za své partnerské společnosti. O tom, zda se zákazníkem uzavře požadovanou smlouvu, rozhoduje spíše sama partnerská společnost.
 • 6 Vyloučení finančních služeb; upozornění na rizika
 1. Společnost Berformance nemá licenci k provozování bankovních obchodů ani k poskytování finančních služeb nebo k poradenství a zprostředkování finančních investic. Společnost Berformance proto neposkytuje zprostředkování investic, investiční poradenství ani správu finančního portfolia ani žádné jiné finanční služby, k nimž je třeba licence.
 2. Pokud se zprostředkovatelské služby společnosti Berformance týkají smluv zahrnujících pořízení a údržbu hardwaru a softwaru, jejichž výnosy z pronájmu nebo prodeje platí provozovatelé přímo zákazníkovi v kryptoměnách, jedná se výhradně o technické služby. Partnerské společnosti společnosti Berformance neposkytují ani žádné finanční služby. Za nakládání s kryptoaktivy po jejich obdržení zákazníkem odpovídá výhradně zákazník.
 3. Zákazník bere na vědomí, že vytváření a obchodování s kryptoaktivy v sobě skrývá značná rizika a může vést k úplné ztrátě investovaného kapitálu, v tomto případě obecně výnosů z pronájmu nebo příjmů z prodeje. Takové transakce by měly být uzavírány pouze na základě podrobného poradenství kompetentní osoby.
 • 7 Odměňování
 1. Společnost Berformance nepožaduje od zákazníka za své zprostředkovatelské služby žádnou odměnu. Je však možné, že společnost Berformance obdrží za tyto zprostředkovatelské služby provizi od partnerské společnosti, se kterou zákazník uzavře požadovanou smlouvu. Tato provize je obvykle zahrnuta v poplatku, který musí zákazník zaplatit za uzavření smlouvy s partnerskou společností.
  2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenými ustanoveními o vyplácení provizí společnosti Berformance a výslovně se vzdává případných nároků na vrácení těchto provizí, ať už na základě jiných právních předpisů.
 • 8 Záruka a odpovědnost
 1. Společnost Berformance nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za služby partnerských společností, se kterými zákazník uzavře zprostředkovanou smlouvu. Naopak, společnost Berformance je povinna poskytovat pouze zprostředkovatelské služby uvedené v § 5 a odpovídá pouze za tyto zprostředkovatelské služby.
  2. V rámci působnosti § 8 odst. 1 věty druhé odpovídá společnost Berformance takto:
  a. Společnost Berformance odpovídá bez omezení za škodu, která vznikla na základě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností samotnou společností Berformance nebo jejím zákonným zástupcem či zprostředkovatelem.
 2. Společnost Berformance je dále odpovědná za lehce nedbalostní porušení hmotných povinností. Podstatné povinnosti jsou povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy nebo jejichž splnění je nezbytné pro řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění zákazník pravidelně spoléhá. V tomto případě však společnost Berformance odpovídá pouze za předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu. Společnost Berformance neodpovídá za mírně nedbalostní porušení jiných povinností, než jsou uvedeny v předchozích větách.
 3. Stávající omezení odpovědnosti ve prospěch společnosti Berformance neplatí v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví, v případě vady po převzetí záruky za jakost výrobku a v případě podvodně zamlčených vad. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává rovněž nedotčena.
 4. Pokud je odpovědnost společnosti Berformance vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů společnosti Berformance.
 • 9 Postup řešení sporů

Společnost Berformance Group AG není ochotna ani povinna účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou arbitráží.

 • 10 Závěrečná ustanovení

Tyto VOP, včetně jejich uplatňování a výkladu, podléhají švýcarskému právu. Dohody, které zákazník uzavřel se společností Berformance mimo tyto VOP, zůstávají nedotčeny. Na zprostředkované produkty příslušných partnerských společností se vztahují VOP příslušných partnerských společností.

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BERFORMANCE GROUP AG PRO ČLENSTVÍ V BERFORMANCE WORLD A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NABÍDEK V RÁMCI SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE PLATFORMY BERFORMANCE WORLD

 

 • 1 Oblast použití
 1. Berformance Group AG ("Berformance") je švýcarská akciová společnost se sídlem na Thurgauerstrasse 80 v 8050 Curychu ve Švýcarsku.
 2. Společnost Berformance provozuje online platformu Berformance World www.berformance.world. Fyzické nebo právnické osoby (dále jen "klienti") si mohou prostřednictvím této online platformy zakoupit členství v Berformance World a požádat o makléřské služby společnosti Berformance.
 3. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztah mezi společností Berformance a klientem týkající se používání online platformy, členství v Berformance World a makléřských služeb nabízených společností Berformance v souvislosti s online platformou.
 4. Společnost Berformance si vyhrazuje právo na změnu VOP. Zákazník je nemůže jednostranně měnit. Rozporné nebo odchylné podmínky zákazníka se neuznávají.
 5. Používáním online platformy zákazník potvrzuje, že plně uznává VOP.
 • 2 Informace o online platformě

Veškeré informace na online platformě nepředstavují ujištění o vlastnostech nebo záruky. Společnost Berformance se snaží zajistit, aby všechny údaje a informace na těchto webových stránkách byly správné, úplné, aktuální a jasné, ale společnost Berformance nemůže v tomto ohledu poskytnout žádnou výslovnou ani implicitní záruku. Veškeré nabídky na online platformě nelze chápat jako závazné nabídky společnosti Berformance.

 • 3 Členství v Berformance World

Společnost Berformance je vlastníkem registrované ochranné známky "Berformance". "Berformance World" je sdružení zákazníků, obchodních partnerů a uživatelů do komunity, kteří společně využívají online platformu "Berformance World" poskytovanou společností Berformance. Díky členství v "Berformance World" mohou zákazníci po neomezenou dobu využívat exkluzivní produkty a koncepty poskytované v "Berformance World" se všemi zobrazenými výhodami, slevami a speciálními nabídkami, jakož i veškerým potřebným přístupem k zákaznickému panelu společnosti Berformance. O členství v "Berformance World" může zákazník požádat na online platformě Berformance prostřednictvím závazného online formuláře. Zákazník poté obdrží od společnosti Berformance potvrzující e-mail na zadanou e-mailovou adresu. Do doby odeslání tohoto potvrzení si společnost Berformance vyhrazuje právo žádost odmítnout bez udání důvodu. Společnost Berformance účtuje za členství v Berformance World jednorázový členský poplatek. Pokud byl členský poplatek uhrazen, považuje se členství v Berformance World za uzavřené a společnost Berformance poskytuje členovi přístup ke službám Berformance World a její online platformě. Členství je platné na dobu neurčitou.

 

 • 4 Uzavření zprostředkovatelské smlouvy

Poskytnutí online žádosti na online platformě Berformance nebo poskytnutí produktové žádosti prostřednictvím obchodního partnera nepředstavuje závazný návrh na uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Zákazník podává závaznou žádost vyplněním online žádosti, jejím projitím a dokončením potvrzením tlačítka "Objednat / nebo koupit nyní" nebo vyplněním produktové žádosti, jejím podepsáním a odesláním zpět společnosti Berformance. Společnost Berformance přijme nabídku zákazníka tím, že mu e-mailem oznámí přijetí nabídky. 

 • 5 Zprostředkovatelské služby společnosti Berformance
 1. Společnost Berformance poskytuje klientovi pouze zprostředkovatelské služby. To znamená, že společnost Berformance poskytuje zákazníkovi možnost uzavřít požadovanou smlouvu s některou ze svých partnerských společností a vynakládá nezbytné úsilí, aby taková smlouva byla uzavřena.
 2. Společnost Berformance se v žádném případě nestává smluvní stranou smlouvy o produktech nebo službách, které si zákazník objednal. Taková smlouva se uzavírá výhradně mezi zákazníkem a příslušnou partnerskou společností společnosti Berformance, která nabízí požadovaný produkt nebo službu.
 3. Společnost Berformance nezaručuje, že smlouva požadovaná zákazníkem bude uzavřena. Společnost Berformance zejména není oprávněna uzavírat smlouvy jménem svých partnerských společností. Partnerská společnost spíše sama rozhoduje o tom, zda požadovanou smlouvu se zákazníkem uzavře.
 4. Účelem zprostředkovatelských služeb společnosti Berformance je zprostředkování smluv mezi zákazníky a partnerskými společnostmi, které nabízejí své koncepty prostřednictvím online platformy Berformance World.
 5. Koncepty popisují služby nabízené partnerskými společnostmi společnosti Berformance. Druh, obsah a rozsah těchto služeb vyplývá z příslušného konceptu, z popisu služeb vytištěného v aplikaci konceptu a z platných všeobecných obchodních podmínek partnerských společností Berformance, které jsou vytištěny v příslušné online aplikaci a jejích přílohách. Společnost Berformance nepřebírá žádnou odpovědnost za informace uvedené v konceptech.
 • 6 Odměňování
 1. Společnost Berformance nepožaduje od zákazníka za své zprostředkovatelské služby žádnou odměnu. Je však možné, že společnost Berformance obdrží za tyto zprostředkovatelské služby provizi od partnerské společnosti, se kterou zákazník uzavře požadovanou smlouvu. Tato provize je obvykle zahrnuta v poplatku, který musí zákazník zaplatit za uzavření smlouvy s partnerskou společností. Výši provize, kterou společnost Berformance od partnerské společnosti obdrží, může zákazník zjistit ze smluvní dokumentace, obvykle z popisu služeb, partnerské společnosti před podpisem příslušné smlouvy.
 2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s výše uvedenými ustanoveními o platbách provize společnosti Berformance a výslovně se vzdává jakýchkoli případných nároků na vrácení těchto provizí společnosti Berformance, ať už z důvodu jiných právních předpisů nebo nedostatečného uvedení výše provize ve smluvních dokumentech, které si může prohlédnout před podpisem smlouvy.

 

 • 7 Vyloučení finančních služeb; upozornění na rizika
 1. Společnost Berformance nemá licenci k provozování bankovních obchodů ani k poskytování finančních služeb nebo k poradenství a zprostředkování finančních investic. Společnost Berformance proto neposkytuje zprostředkování investic, investiční poradenství ani správu finančního portfolia ani žádné jiné finanční služby, k nimž je třeba licence.
 2. Pokud se zprostředkovatelské služby společnosti Berformance týkají smluv zahrnujících pořízení a údržbu hardwaru a softwaru, jejichž výnosy z pronájmu nebo prodeje vyplácejí provozovatelé přímo klientovi v kryptoměnách, jedná se výhradně o technické služby. Partnerské společnosti společnosti Berformance neposkytují ani žádné finanční služby. Za nakládání s kryptoaktivy po jejich obdržení klientem odpovídá výhradně klient.
 3. Zákazník bere na vědomí, že vytváření a obchodování s kryptoaktivy v sobě skrývá značná rizika a může vést k úplné ztrátě investovaného kapitálu, v tomto případě obecně výnosů z pronájmu nebo příjmů z prodeje. Takové transakce by měly být uzavírány pouze na základě podrobného poradenství kompetentní osoby.

 

 • 8 Idividuální dohody, dodatky
 1. Jednotlivé písemné dohody mají vždy přednost před těmito VOP. Odchylné podmínky klienta se stávají součástí smlouvy mezi stranami pouze tehdy, pokud společnost Berformance předem písemně souhlasila s jejich platností. Ústní dohody mezi společností Berformance a klientem nejsou platné.
 2. Společnost Berformance může tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Společnost Berformance bude zákazníka o zamýšlené změně informovat textovou formou (např. e-mailem). Zákazník může proti zamýšlené změně vznést námitky do šesti týdnů od obdržení oznámení. Pokud zákazník nevznese námitky ve stanovené lhůtě, stávají se změněné Všeobecné obchodní podmínky součástí smlouvy.
 • 9 Záruka a odpovědnost
 1. Společnost Berformance nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za služby partnerských společností, se kterými zákazník uzavře zprostředkovanou smlouvu. Společnost Berformance je povinna poskytovat pouze zprostředkovatelské služby uvedené v § 5 a odpovídá pouze za tyto zprostředkovatelské služby.
 2. V rozsahu působnosti § 10 odst. 1 věty druhé odpovídá společnost Berformance takto:
  a) Společnost Berformance odpovídá pouze za škody, které jsou založeny na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností samotnou společností Berformance nebo jejím zákonným zástupcem či zprostředkovatelem.
  b) Společnost Berformance v žádném případě neodpovídá za lehkou nedbalost, nepřímé a následné škody a ušlý zisk, nerealizované úspory, jakož i za jakékoli jednání a opomenutí svých pomocných osob.
  c) Pokud je odpovědnost společnosti Berformance vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zástupců společnosti Berformance.

 • 10 Ochrana údajů a vlastnických práv
 1. Pokud jde o ochranu údajů, platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Berformance, které jsou k dispozici na adrese www.berformance.com/datenschutz.
 2. Všechna loga, fotografie a další obrázky na online platformě jsou chráněny zákonem o ochranných známkách nebo autorskými právy. Jakékoli použití bez souhlasu společnosti Berformance je zakázáno a bude stíháno podle trestního a/nebo soukromého práva.
 • 11 Závěrečná ustanovení
 1. S výhradou povinné místní příslušnosti je výlučným soudem Cham (Zug). Společnost Berformance je rovněž oprávněna uplatňovat svá práva v místě bydliště zákazníka.
 2. Právní vztah mezi zákazníkem a společností Berformance se řídí výhradně švýcarským právem s vyloučením kolizních norem. Vídeňská úmluva o prodeji se nepoužije.
 3. Na zprostředkované produkty příslušných partnerských společností se vztahují všeobecné obchodní podmínky příslušných partnerských společností.